Mélyhegedű

 1. A tárgy általános és specifikus célkitűzései

A képzés alapvető célja az alapfokú hegedű és mélyhegedű oktatásra valamint mélyhegedű szólamban a zenekari játékra való hangszeres felkészítés. Célkitűzése egy olyan magas szintű hangszeres mesterségbeli tudás megszerzése, melynek birtokában a végzett hallgatók a pedagógiai munka mellett részt tudnak venni iskolájuk és környezetük kulturális életében kamaraművészként vagy egy nagyobb zenei társulás tagjaként. Megszerzett tudásukkal eséllyel indulhassanak szimfonikus zenekari próbajátékon.

A főtárgyi munka 8 szemesztere alatt a hangszerjátékban való teljes önállóság megszerzése a cél. Kiemelkedően fontos a helyes érzeteken alapuló, tudatosan használt játszómechanizmus kialakítása, tökéletesítése, hogy ez a pedagógiai munka során az átadás legfőbb alapját képezhesse. Szükségszerű az élettel teli, hangszínárnyalatokban gazdag vonós (hegedű, brácsa) hang kiművelése, amely a tanári munka folyamán a mintaszerű bemutatás alapvető eleme. Lényegesnek tartjuk az anyagismeret órákon analizálandó zeneiskolás hegedű-tananyag alapműveinek fejben, kézben tartását, számonkérését. A ritmikai és intonációs biztonság építése mellett fontos szerepet kap a programban a kottaolvasás magas szintre emelése, a lapról való játék fejlesztése és sikeres próbajátékra való felkészítés is.

2 . A tantárgy tartalma

2.1 Felvételi anyag

 1. 2 különböző jellegű etűd
 2. 2 tánctétel vagy 1 preludium J.S.Bach: hegedűszonátáiból, partitáiból vagy csellószvitjeiből versenymű saroktétel
 3. előadási darab
  Felvételi vizsgát lehet tenni hegedűvel is, anyaga:
 4. skála négy oktávon át hármashangzat felbontásokkal (moderato és presto tempóban) két különböző jellegű etűd (Rode, Gaviniés, Dont)
 5. egy tétel J. S. Bach szólóhegedűre írt szonátáiból vagy partitáiból hegedűverseny saroktétele (Bach és Vivaldi nem lehet)
 6. előadási darab

2.2. A tantárgy tartalma:

Hangsortanulmányokon, ujj- és vonógyakorlatokon, etűdökön, valamint gazdag darabanyagon (versenyművek, szonáták, előadási darabok) történik a harmonikus játszómechanizmus kialakítása. Lényeges a fejlett intonációs és ritmikai készség megszerzése, a biztonságos fekvésjáték elmélyítése, gyors játékra való készség kiművelése, valamint a hajlékony, tónusos brácsahang, egyéni hangvétel, a zenei kifejezést szolgáló vibrato tudatos használatára nevelés, vonáskombinációk csiszolása. Az előadott darabok világos, érthető formálása. A zenei korok hiteles stílusismeretének elmélyítése. Célunk tehát összességében az, hogy a hallgató technikailag igényes megoldásokkal, hitelesen szólaltassa meg a zeneműveket, s később a megvalósítás eszköztárát képes legyen átadni növendékeinek is.

Fontos a hegedűn való játék, a hegedű pedagógiai repertoár tudatos, mintaszerű játéka, valamint a kottaolvasás és lapról-játék intenzív gyakorlása alt- és violinkulcsban. A zenekari brácsa szólam irodalmának ismerete, a zenekari játékra való mentális felkészítés.

 1. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja

1.-2. szemeszter

A technikai és zenei feladatok feltérképezése, hiányosságok pótlása, egy stabil, perspektivikus technikai szint elérése Hegedűvel való felvételizés esetén a mélyhegedű technikai specifikumainak megismerése, elmélyítése. A mélyhegedűn használható kottaolvasási készség kialakítása.

A végzendő anyag a 4 év alatt: Hangsortanulmányok az egész tanulmányi idő alatt. Kezdetben jelentős mennyiségű, különböző technikai feladatokat tartalmazó etűdök. Majd a technikai feltételek jelentős javulásával az egyensúly mennyiségileg inkább az előadási darabok, versenyművek, szólódarabok felé tolódik. A 3. és 4. évfolyamban zenekari állások tanulmányozása, a 4. szemesztertől az alsófokú hegedű pedagógiai irodalom átjátszása hegedűn.

Számonkérés módja:

Szemeszter alatti ellenőrzés

A főtárgy órák a folyamatos ellenőrzésre is szolgálnak. Fontos a rendszeres hangversenyen való szereplés (szemeszterenként minimum egyszer), valamint a „közös óra”, mely olyan szakmai műhely, ahol a hallgatók egymást hallgatva tapasztalatokat cserélhetnek, megtanulják egymás produkcióját megfelelő módon szóban értékelni.

Szemeszter végi vizsga:

A hallgatók a szemeszterek végén vizsgabizottság előtt adnak számot tudásukról. A vizsgaműsorokat kotta nélkül játsszák a hallgatók, az alapfokú tananyag számonkérése saját kottából történik.

A vizsgaanyag:

 1. szemeszter: 4 oktávos skála felbontásokkal, kettősfogásokkal, 2 etűd, Bach: 1 tétel a szólószonátákból, partitákból vagy csellószvitekből, egy előadási darab vagy versenymű-tétel
 2. szemeszter: 4 oktávos skála; két etűd és 1 Bach tétel, vagy lehet 1 etűd és 2 Bach tétel; versenymű saroktétel, előadási darab
 3. szemeszter: 3 skála (3 oktávos) felbontásokkal (dúr és moll vegyesen), 3 etűd, versenymű saroktétel, előadási darab
 4. szemeszter: 3 skála (3 oktávos), preklasszikus szonáta 2 tétele, romantikus versenymű, hegedűn: Dont op. 38-as etűd gyűjteményéből tételszerűen kihúzva 3 darab
 5. szemeszter: az összes 3 oktávos dúr skálából 1 tételszerűen kihúzva, 2 etűd, Bach tétel, 20. századi koncert tétel, Cantilena darab
 6. szemeszter: az összes 3 oktávos moll skálából 1 tételszerűen kihúzva, Bach vagy más szólódarab, romantikus előadási darab, próbajátékokon szereplő versenymű 1 tétele, hegedűn:Dancla etüdökből 3 darab tételszerűen kihúzva
 7. szemeszter: A diplomahangverseny műsorának kijelölése, kidolgozása
  vizsgán: zenekari állások, vagy hegedűn Mazas etűdjei közül a fenti módon. 2 darab a diplomaműsorból
 8. szemeszter: diplomakoncert
  Minimum 30 perces, legalább három különböző zenei korszakból összeválogatott program versenymű saroktétellel, szóló- kamara- és előadási darabbal.
 1. A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke

Etűdök:

 • Dont,Rode,Kreutzer,Fiorillo
 • Lukács Pál:Fekvésváltó etüdök
 • Paganini:Caprice-ok
 • J.S.Bach hegedű szólószonáták, partiták, csellószvitek, gamba-szonáták

Versenyművek: G.Ph.Telemann,G.F.Händel, J.Stamitz, J. Ch.Bach , F.A.Hoffmeister

W.A. Mozart: Sinfonia concertante, G. Enescu (Konzertstück), W.Walton, Dávid Gyula, Bartók Béla versenyművei

Szonáták: Hummel:Szonáta, Schubert: Arpeggione szonáta, Brahms: Scherzo, Rachmanyinov: Szonáta, Sosztakovics: Szonáta

Előadási darabok:

 • Beethoven: F-dúr románc,
 • Romantikus darabirodalom: Paganini: Grand viola sonata, R. Schumann: Märchenbilder, Adagio és Allegro, C.M.von Weber: Andante és Rondo, Glazunov: Elégia, M.Bruch: KolNidrei, Romanze, Hubay Jenő: Maggioletta
 • M. Reger :G-dúr szólószvit
 • Bartók: I. rapszódia, Kodály: Adagio Hindemith művei
 • Balassa Sándor: Üdvözlet Violának