Zongora

A tárgy általános és specifikus célkitűzései

A képzés alapvető célja az alapfokú művészeti oktatásra való és jazz hangszeres felkészítés. Célkitűzése továbbá egy olyan magas szintű jazz hangszeres mesterségbeli tudás megszerzése, melynek birtokában a végzett hallgatók a pedagógiai munka mellett jazz előadó művészként, vagy egy nagyobb zenei társulás tagjaként részt tudnak venni iskolájuk és környezetük kulturális életében.

A főtárgyi munka 8 szemesztere alatt a hangszerjátékban való teljes önállóság megszerzése a cél. Kiemelkedően fontos a helyes érzeteken alapuló, tudatosan használt játszómechanizmus tökéletesítése, hogy ez a pedagógiai munka során az átadás legfőbb alapját képezhesse. Szükségszerű az élettel teli, hangszínárnyalatokban gazdag hangképzés további fejlesztése, amely a tanári munka folyamán a mintaszerű bemutatás alapvető eleme. Lényegesnek tartjuk az anyagismeret órákon analizálandó alapfokú tananyag alapműveinek fejben, kézben tartását, számonkérését is. A ritmikai és intonációs biztonság építése mellett fontos szerepet kap a programban a kottaolvasás magas szintre emelése, a lapról való játék fejlesztése is.

 1. A tantárgy tartalma

Felvételi anyag

Jazz zongora:

 1. 3 különböző (lassú, közép és gyors) tempójú és különböző jellegű, közismert jazz standard szolisztikus bemutatása (bevezetés, téma, improvizáció, téma, befejezés), esetleg önállóan kidolgozott harmonizációval.
 2. Az előző három standard harmóniasorának bemutatása a következő játékformákban: akkordikus játék (kétkezes, tágfekvéses akkordok), jobb kéz akkordjáték, bal kéz walking bass jellegű kíséret.
  – Dúr és moll blues-játék (improvizáció akkordkísérettel) több hangnemben.
 3. Mintegy 10 ismert jazz standard repertoárszerű – kívülről való – ismerete (téma és rögtönzés), eredeti
 4. harmonizációban. A repertoárt a felvételi bizottságnak beadott vizsgaanyagban fel kell sorolni.
 5. Rögtönzés a vizsgán megadott, dúr és moll jellegű, kadenciális akkordsorokra (pl. II-V-I-VI), különböző hangnemekben.
 6. Lapról játék: egy, a vizsgán megadott, mindkét kézre lekottázott kétkezes zongoradarab és egy akkordjelzéses téma blattolása.
 1. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja

A tantárgy anyagai:

1-2-3. szemeszter:

 1. szerkezeti rögtönzés- és technikai gyakorlatok (félévenként 5-6)
 2. játékformák, stílusok: stride, hagyományos blues, szűkfekvéses akkordjáték, boogie woogie, hot improvizáció
 3. transzkripciók: félévenként minimum 3-4 – összekapcsolva a fenti stílusok és játékformák elemzésével
 4. motívumok, patternek, akkordfelrakások és akkordsorok lejegyzése
 5. repertoár: 20 darab (egyszerűbb standardek és bluesok)
 6. lapról olvasás: akkordjelzéses és kétkezes kották

4-5-6. szemeszter:

 1. szerkezeti rögtönzés- és technikai gyakorlatok (félévenként 7-8)
 2. játékformák, stílusok: az előző évben tanultak fejlesztése, valamint modern, „szurkálós” akkordjáték, bebop, cool, west coast, modern main stream, modern blues, latin és ennek változatai
 3. transzkripciók: félévenként minimum 5 – összekapcsolva a fenti stílusok és játékformák elemzésével
 4. motívumok, patternek, akkordfelrakások és akkordsorok komponálása, illetve gyűjtése és lejegyzése
 5. repertoár: 20 darab (standard és blues)
 6. lapról olvasás: akkordjelzéses és kétkezes kották

7-8. szemeszter:

 1. szerkezeti rögtönzés- és technikai gyakorlatok (félévenként 5-6)
 2. játékformák, stílusok: a tanultak fejlesztése és ismétlése
 3. pianisztikus darabok beállítása, kidolgozása (minimum 4-5 darab); a szólisztikus zongorajáték lehetőségei, stílusai
 4. transzkripciók: félévenként 4-5 – egy-egy muzsikus felvételeinek tanulmányozásával összekapcsolva;
 5. különböző stílusok transzkripciós gyakorlatai; más hangszereken játszott rögtönzések lejegyzése
 6. jellegzetes motívumok, patternek, harmóniai fordulatok gyűjtése, lejegyzése
 7. kompozíciós gyakorlatok: témák harmonizálása, beállítása, lejegyzése; önálló témák komponálása, rögtönzésre alkalmas akkordsorok komponálása
 8. repertoár: 20 darab (nehezebb, modulatorikus standardek) – az előző években tanultak ismétlése és fejlesztése
 9. lapról olvasás: akkordjelzéses kották, kétkezes jazz és klasszikus kották

3.1. Az ellenőrzés módja:

Szemeszter alatti ellenőrzés

A főtárgy órák a folyamatos ellenőrzésre is szolgálnak. Fontos a rendszeres hangversenyen való szereplés (szemeszterenként minimum egyszer), valamint a „közös óra”, mely olyan szakmai műhely, ahol a hallgatók egymást hallgatva tapasztalatokat cserélhetnek, megtanulják egymás produkcióját megfelelő módon szóban értékelni.

A hallgatók a szemeszterek végén vizsgabizottság előtt adnak számot tudásukról. A vizsgaműsorokat kotta nélkül játsszák a hallgatók, az alapfokú tananyag számonkérése saját kottából történik.

A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke

 1. Gonda János: Jazz-Történet, Elmélet, Gyakorlat
 2. Gonda János: A rögtönzés világa II. kötet
 3. Lendvai Ernő: Bartók és Kodály harmóniavilága
 4. Ludmila Ulehla: Contemporary Harmony
 5. John Mehegan: The Harmonic School
 6. John Mehegan: The Rhitmic School
 7. Andy Jaffe: Jazz Harmony
 8. David Liebman: A Chromatic Approach to Jazz Harmony and Melody
 9. Philip Moehrke: Voicing Concepts Jazz Piano
 10. Philip Moehrke: Das Grove Piano Buch
 11. Gordon Delamont: Modern Melodic Technique
 12. Gordon Delamont: Modern Contrapuntal Technique
 13. Ramon Ricker: Technique Development in Fourts for Jazz Improvisation
 14. Ramon Ricker: Pentatonic scales for Jazz Improvisations
 15. Bill Dobbins: Jazz Piano Harmony
 16. BillDobbins: The Contemporary Jazz Pianist I. II. III.
 17. Bill Dobbins: Jazz Arranging and composing a Linear Approach
 18. Gary Campbell: Expansions
 19. Gary Campbell: Connecting Jazz Theory
 20. Jamey Aebersold: Transcribed Piano Voicings
 21. Mark Levine: The Jazz Piano Book
 22. Bárdos Lajos: Modális harmóniák
 23. Hal Crook: How to Improvise
 24. Mark E. Boling: The Jazz Theory Workbook
 25. John Valerio Bebop Jazz Piano
 26. Binder Károly: Improvizáció és Jazzoktatás alsó, közép és felsőfokon
 27. Binder Károly: Dallamalkotás és dallamszerkesztés
 28. Andy Laverne: Handbook of Chord Substitutions
 29. Olegario Diaz: Latin Jazz Piano Technique
 30. Real Book 1, 2, 3
 31. New Real Book: 1, 2, 3
 32. Jazz Fake Book
 33. Evans Book Colorado Book