Ének

Cél:

Alapvető feladat a hangképzésben részt vevő apparátus anatómiai felépítésének ismertetése, a hangképzés fiziológiájának tudatosítása, a hallás és a zenei memória fejlesztése, valamint a helyes, célravezető gyakorlás (önfigyelem, önfegyelem) elsajátítása.

Fontos a jazz különböző stílusainak ismerete, a stílusjegyek használata, a jazz–történet és napjaink jelentős énekes egyéniségeinek bemutatása. Az előadói attitűd és a művészi előadásmód mibenlétének megfogalmazása.

Feladat

 1. helyes légzést;
 2. helyes hangindítást, a hangképzést, az intonációt, az artikulációt, a rezonanciát;
 3. a stílusos frazeálást (tempó, ritmus, dallam, szöveg megformálás);
 4. a helyes kiejtést.

Különös figyelmet

 1. a különböző stílusú, tempójú (szving, bossa nova, páratlan, blues, stb.) jazz–sztenderdekből – – álló repertoár kialakítására;
 2. egyszerű témavariációk éneklésére (ún. extra–éneklés).

Készségfejlesztő improvizációs gyakorlatokkal a zenei fejlődését,

 1. hármashangzatok (Dúr, moll, szűkített, Bővített) és fordításaik éneklésére;
 2. a leggyakoribb négyeshangzatok (m7, moll major, D7, dúr major, m7b5) éneklésére;
 3. diatonikus rögtönzés egyszerű harmónia fordulatokra (pl. II–V–I, I–VI–II–V–I);
 4. rögtönzés blues sémára;
 5. rögtönzés a tanult témák körére;
 6. transzkripciók éneklésére a felvétellel együtt.

1-2. évfolyam

Hangképzés, énektechnika fejlesztése

 1. Az úgynevezett rekeszlégzés automatizálása.
 2. A hangképzés és rezonancia tudatos használata.
 3. Hangmagasság, hangerő, hangszín tudatos használata.
 4. Légző–, fonáció–, artikuláció– és rezonancia–gyakorlatok.
 5. Intonációs gyakorlatok.
 6. A vázizomzat feszültség mentesítése, az egész testtartás oldása.
 7. A hangterjedelmet, hangfekvést és technikai felkészültséget figyelembevevő darabválasztás.

Improvizációs készség fejlesztése

 1. Dallam– és ritmusgyakorlatok.
 2. Stílusos témaéneklés témavariációval.
 3. Hármashangzatok és fordításaik, négyeshangzatok (m7, moll major, D7, dúr major, m7b5) alaphelyzetben való éneklése (alaphangról felfelé, majd szeptimhangról lefelé kromatikusan skálaszerűen, majd különböző egymástól távollévő hangmagasságokban), dallamfűzés.
 4. Az elsajátított harmóniák éneklése II–V–I–es, vagy más egyszerű kadenciára, először egy hangnemben, majd modulálva mindig más hangnemben.
 5. A harmóniák éneklésén túl, adott kadenciákra szabad improvizáció.
 6. Transzkripciók.

Ajánlott tananyag

 1. Kerényi Miklós György: Az éneklés művészete és pedagógiája
 2. Kerényi Miklós György – Kerényiné Kéri Margit: Énekiskola I.– II.
 3. Jazz Fake Book
 4. New Real Book – Volume I.
 5. New Real Book – Volume II.
 6. New Real Book – Volume III.
 7. Michelle Weir: Jazz Singers Handbook
 8. Michelle Weir: Vocal Improvisation
 9. Paris Rutherford: The Vocal Jazz Ensemble
 10. Denis DiBlasio: Guide for Jazz and Scat Vocalists
 11. Jamey Aebersold: Jazz Ear Training

Követelmények

 1. Helyes légzés, testtartás, hangszalagfunkció, rezonancia
 2. Tiszta intonáció
 3. Az előadási darabok szövegének értése, helyes kiejtése
 4. Jazzes frazeálású, stílusos témaéneklés
 5. Témavariáció
 6. Hármashangzatok és fordításaik, négyeshangzatok éneklése, dallamfűzés
 7. Rögtönzés II–V–I–re
 8. Egyszerű transzkripciók

Év végi vizsga ajánlott anyaga

 1. Három különböző tempójú (páratlan, ballada, latin, szving stb.) jazz–sztenderd előadása téma – extra – téma kidolgozásban, kotta nélkül.
 2. Transzkripció előadása (kotta használható).
 3. II – V – I – re rögtönzés.

3.-4. évfolyam

Hangképzés, énektechnika fejlesztése

 1. A hangképzés és rezonancia tudatosítása.
 2. Légző–, fonáció–, artikuláció– és rezonancia–gyakorlatok.
 3. Intonációs gyakorlatok.
 4. A vázizomzat feszültségmentesítése, az egész testtartás oldása.
 5. A hangterjedelmet, hangfekvést és technikai felkészültséget figyelembevevő darabválasztás.

Improvizációs készség fejlesztése

 1. Dallam– és ritmusgyakorlatok
 2. Stílusos témaéneklés, témavariációval.
 3. Harmóniák (hármas–, négyeshangzatok) és pentaton skálák éneklése.
 4. Már megírt II–V–I–es gyakorlatok megtanulása.
 5. Transzkripciók.

Ajánlott tananyag

 1. Kerényi Miklós György: Az éneklés művészete és pedagógiája
 2. Kerényi Miklós György – Kerényiné Kéri Margit: Énekiskola I.– II.
 3. Jazz Fake Book
 4. Michelle Weir: Jazz Singers Handbook
 5. Michelle Weir: Vocal Improvisation
 6. Paris Rutherford: The Vocal Jazz Ensemble
 7. Denis DiBlasio: Guide for Jazz and Scat Vocalists
 8. Jamey Aebersold: Jazz Ear Training
 9. Jay Clayton: Jazz Vocal Practice Series Vol. I., Vol. II.
 10. Kirby Shaw: Vocal Jazz Style
 11. Chet Baker: Greatest Scat Solos
 12. Bob Stoloff: Scat! Vocal Improvisation
 13. Jim Snidero: Jazz Conception for Scat Vocals
 14. Steve Zegree: The Complete Guide To Teaching Vocal Jazz
 15. Charlie Parker: Omnibook

Követelmények

 1. Helyes légzés, testtartás, hangszalagfunkció, rezonancia
 2. Tiszta intonáció
 3. Az előadási darabok szövegének értése, helyes kiejtése
 4. Jazzes frazeálású, stílusos témaéneklés
 5. Témavariáció
 6. Hármashangzatok, négyeshangzatok, pentaton skálák éneklése, dallamfűzés
 7. Rögtönzés II–V–I–re
 8. Egyszerű transzkripciók

Év végi vizsga ajánlott anyaga

 1. Három különböző tempójú (páratlan, ballada, latin, szving stb.) jazz–sztenderd előadása téma – extra – téma kidolgozásban, kotta nélkül.
 2. Transzkripció előadása (kotta használható).
 3. Rögtönzés adott harmóniafordulatokra.

5-6. évfolyam

Hangképzés, énektechnika fejlesztése

 1. Légző–, fonáció–, artikuláció– és rezonancia–gyakorlatok.
 2. Intonációs gyakorlatok.
 3. A hangterjedelmet, hangfekvést és technikai felkészültséget figyelembevevő darabválasztás.

Improvizációs készség fejlesztése

 1. Dallam– és ritmusgyakorlatok.
 2. Stílusos témaéneklés, témavariációval.
 3. Harmóniák és modális skálák éneklése, ezek gyakoroltatása
 4. A funkciók elmélyítése, valamint tudatosítása annak, hogy a tanult harmóniákra milyen skálát énekelhetünk.
 5. Skálák éneklése II–V–I–es, és más egyszerű kadenciákra
 6. Diatonikus skálagyakorlatok: adott skála hangjaira épülő hármashangzatok éneklése (először alaphangról, majd tercről, kvintről, szeptimről).
 7. Egyszerűbb, majd bonyolultabb (moduláló) harmóniamenetű sztenderd hangzatainak éneklése
 8. Egy adott sztenderd horizontális kidolgozása, majd a tanult skálákkal történő éneklése.
 9. A tanult témák harmóniakörére improvizáció
 10. Transzkripciók.

Ajánlott tananyag

 1. Kerényi Miklós György: Az éneklés művészete és pedagógiája
 2. Kerényi Miklós György – Kerényiné Kéri Margit: Énekiskola I.– II.
 3. Jazz Fake Book
 4. Michelle Weir: Vocal Improvisation
 5. Paris Rutherford: The Vocal Jazz Ensemble
 6. Denis DiBlasio: Guide for Jazz and Scat Vocalists
 7. Jamey Aebersold: Jazz Ear Training
 8. Jay Clayton: Jazz Vocal Practice Series Vol. I., Vol. II.
 9. Kirby Shaw: Vocal Jazz Style
 10. Chet Baker: Greatest Scat Solos
 11. Bob Stoloff: Scat! Vocal Improvisation
 12. Jim Snidero: Jazz Conception for Scat Vocals
 13. Steve Zegree: The Complete Guide To Teaching Vocal Jazz
 14. Charlie Parker: Omnibook

Követelmények

 1. Helyes légzés, testtartás, hangszalagfunkció, rezonancia
 2. Tiszta intonáció
 3. Az előadási darabok szövegének értése, helyes kiejtése
 4. Jazzes frazeálású, stílusos témaéneklés
 5. Témavariáció
 6. Harmóniák, modális skálák éneklése, dallamfűzés
 7. Rögtönzés a tanult témák harmóniakörére
 8. Transzkripciók

Év végi vizsga ajánlott anyaga

 1. Három különböző tempójú (páratlan, ballada, latin, szving stb.)
 2. jazz–sztenderd előadása téma – extra – improvizáció – téma kidolgozásban, kotta nélkül.
 3. Transzkripció előadása (kotta használható).

7-8. évfolyam

Hangképzés, énektechnika fejlesztése

 1. Légző–, fonáció–, artikuláció– és rezonancia–gyakorlatok.
 2. Intonációs gyakorlatok.
 3. A hangterjedelmet, hangfekvést és technikai felkészültséget figyelembevevő darabválasztás.

Improvizációs készség fejlesztése

 1. Dallam– és ritmusgyakorlatok.
 2. Stílusos témaéneklés témavariációval.
 3. Harmóniák, a pentaton, a modális, az összhangzatos és melodikus moll moduszainak éneklése, a skálákra épülő négyeshangzatok éneklése.
 4. A blues skála és a blues–kör harmóniáinak éneklése és ezek gyakorlása blues–körre (pl. a tanárral négyezve).
 5. Transzkripciók.
 6. A tanult témák harmóniakörére és blues–körre improvizáció.

Ajánlott tananyag

 1. Kerényi Miklós György: Az éneklés művészete és pedagógiája
 2. Kerényi Miklós György – Kerényiné Kéri Margit: Énekiskola I.– II.
 3. Jazz Fake Book
 4. Michelle Weir: Vocal Improvisation
 5. Paris Rutherford: The Vocal Jazz Ensemble
 6. Denis DiBlasio: Guide for Jazz and Scat Vocalists
 7. Jamey Aebersold: Jazz Ear Training
 8. Jay Clayton: Jazz Vocal Practice Series Vol. I., Vol. II.
 9. Kirby Shaw: Vocal Jazz Style
 10. Chet Baker: Greatest Scat Solos
 11. Bob Stoloff: Scat! Vocal Improvisation
 12. Jim Snidero: Jazz Conception for Scat Vocals
 13. Steve Zegree: The Complete Guide To Teaching Vocal Jazz
 14. Charlie Parker: Omnibook

Követelmények

 1. Helyes légzés, testtartás, hangszalagfunkció, rezonancia
 2. Tiszta intonáció
 3. Az előadási darabok szövegének értése, helyes kiejtése
 4. Jazzes frazeálású, stílusos témaéneklés
 5. Témavariáció
 6. Harmóniák, pentatonok, modális skálák éneklése, dallamfűzés
 7. Rögtönzés blues körre
 8. A tanult témák harmóniakörére scat–improvizáció
 9. Transzkripciók

Év végi vizsga ajánlott anyaga

 1. Három különböző tempójú (páratlan, ballada, latin, szving stb.) jazz–sztenderd előadása téma – extra – scat – téma kidolgozásban, kotta nélkül.
 2. Transzkripció előadása (kotta használható).
 3. Improvizáció blues körre (a blues téma lehet a három dal egyike).