Szolfézs és Zeneelmélet

Szolfézs

Szóbeli:

 1. Lapról olvasás, kulcsok ismerete
 2. Hangközök éneklése adott hangról
 3. Elemzés
 4. Blattolás


Írásbeli:

 1. kétszólamú diktandó (barokk v. bécsi klasszikus periódusnyi terjedelmű, alternációkkal)
 2. egyszólamú diktandó (a XIX., XX. század zeneirodalmából)
 3. hangközfelismerés (10 hangköz, mindegyik egyszer megszólaltatva) a hangköz nevét kell leírni
 4. tonális hangköz-lánc (8-10 hangköz folyamatosan játszva)
 5. adott hangközhöz egy harmadik hang


Zeneelmélet

Szóbeli:

 1. hármashangzatok, négyes hangzatok éneklése adott hangról
 2. a tanár által játszott harmóniasorozat felismerése, megnevezése
 3. akkordfűzés diktálás után, négyszólamú szűk szerkesztésben alterált akkordokkal
 4. barokk és klasszikus formák (pl. rondó, szonáta, variáció stb.) ismerete és elemzése hozott anyag alapján.


Írásbeli:

 1. hármashangzatok, négyes hangzatok felismerése, lejegyzése, illetve szerkesztése adott hangra
 2. modális hangsorok felismerése, szerkesztése
 3. rövid összhangzattan példa vagy korál hallás utáni lejegyzése (korál esetében két szélső szólam lejegyzése kötelező +  számozott basszus vagy fokszámjelzés)
 4. akkordkapcsolatok, kivételes kettőzések, összhangzattan példa kidolgozása