Zongora

 1. A tárgy általános célja és specifikus célkitűzései

A tanári képzésen a hallgatók számára nem a megtanulandó darabok zenei vagy technikai nehézsége a legfontosabb cél, hanem hogy a zenei kifejezőeszközök, zenei elemek sokoldalú elsajátítása, megértése révén a megszerzett tudást az oktatói pályán minél hatékonyabban, komplexebben tudják átadni tanítványaiknak, a zene megszerettetésével együtt. Sokszor természetesen a nehezebb darabok hozzák felszínre az összetettebb problémákat, így a fejlődésben azért ez a szempont is szerepet játszik.

Természetesen az eddigi tanulmányok során megismert, elsajátított zenei és technikai tudás további fejlesztése nélkülözhetetlen az előrehaladáshoz. A zene, a zongorázás, az előadásmód legegyszerűbb elemeit (dallam, ritmus, harmónia, artikuláció, forma, tempó, hangképzés, pedálozás, stílusismeret stb.) is időről időre újraértelmezve, egyre magasabb szinten kell tudni megérteni és megvalósítani.

Külön figyelmet kell szentelnünk a tudatosságnak: a zenei elemek és formák megértésének (analízis) és gyakorlati megvalósítási lehetőségeinek. Ez a tanári tevékenység egyik nélkülözhetetlen aspektusa.

Fontos felhívnunk a hallgató figyelmét a pedagógiai (lásd Szakmódszertan tantárgy) és a főtárgyi irodalom egységére, egymásra-épülésére: ez nem két külön repertoár, egy szerző különböző darabjai itt is-ott is megtalálhatók.

A tanári képzés elsődlegesen nem a hangversenyezésre készít fel, mégis lényeges, hogy a hallgató egyfajta komplett előadásmódra tegyen szert. Természetesen mindenkinek máshol vannak a hiányosságai, mégis, amennyire lehetséges, ezeken fejlesztve egyfajta teljesség érzetével tudjon interpretátorként is megnyilvánulni.

Fontos cél az önállóság irányában fejleszteni a hallgató képességeit, hiszen a hallgatók jó részének ez az négy év lezárja a tanulmányait. A jövőre való kitekintés – különösen az 7-8. szemesztertől kezdődően – a főtárgyi oktatásban is alapvető szerepet játszik.

Tehát egyik célunk az önfejlesztés, az egész életen át tartó tanulás szellemének kialakítása. Fontos, hogy hallgatóink pályakezdőként szilárd, megalapozott elképzelésekkel, önbizalommal, hivatásszeretettel induljanak el az oktatói pályán. Ugyanakkor ez az önállóság legyen körültekintő, jó értelemben óvatos, megfontolt.

Hangsúlyoznunk kell a gyakorlás és a nyilvános szereplések (szóló, kamara) diploma utáni fontosságát. Érdemes felhívni a hallgató figyelmét a szakma jelenének nyomon követésére: tájékozódjon a legfrissebb szakmai újdonságokról, eredményekről (tanulmányok, könyvek, hangfelvételek). Lényeges a figyelem ráirányítása a zenei médiumok (újság, rádió, hangfelvételek, internet), helyi szakmai közösségek, kulturális intézmények fontosságára, azok szervezésében való esetleges részvételre a későbbiekben.

 1. A tantárgy tartalma

Felvételi vizsga anyaga:

 • egy prelúdium és fúga J. S. Bach: Das Wohltemperierte Klavier című sorozatából
 • egy bécsi klasszikus szonáta
 • egy romantikus mű
 • egy XX. vagy XXI. századi mű
 • egy virtuóz etűd                                                                                                  

A tantárgy tartalma:

Ahhoz, hogy a gyermekek szépérzékét, fantáziáját és hallását megfelelően fejleszthesse, a leendő tanárnak maximális igényszinttel, differenciált billentéskultúrával és élményszerűen kell interpretálnia a tanítás során a műveket. Az osztatlan tanári mesterszak főtárgy oktatása az előbbi szempontok figyelembevételével történik, természetesen az addig elsajátított készségekre alapozva. A főtárgy órákon a repertoár igényes feldolgozásának fontosabb állomásai (a teljesség igénye nélkül):

 • Helyes művészi értelmezés kialakítása (elemzési szempontok: forma, tempó, metrum, ritmika, harmónia, dallamvezetés, artikuláció, dinamika, hangsúlyozás, karakterek, stb.)
 • Stílusismeret szélesítése, differenciálása
 • A megfelelő hangzás és a kívánatos arányok eléréséhez szükséges billentéskultúra folyamatos fejlesztése
 • A zongorajáték motorikus összetevőinek tökéletesítése (skálák, etűdök, ujjgyakorlatok)
 • A hallás által kontrollált pedálozás tökéletesítése
 • Az ujjrend problematikája (például: stílus- és hangzásbeli szempontok figyelembevétele az ujjrend kiválasztásánál, önálló ujjrendalkotás)
 • A hallgató memorizálási, lapról olvasási, transzponálási készségének fejlesztése
 • Felkészítés a hangversenyezésre – ma már a zeneiskolai tanárokkal szemben is alapvető elvárás a hangversenyeken való rendszeres fellépés
 • A főtárgy tanár személyes példájával megalapozza a hallgató növendékekhez való későbbi viszonyát – a jó tanár-diák viszony alapvetően fontos a gyermekek tanítása során
 • Önálló gondolkodásra késztetés (például: tanári segítség nélkül megtanult művek)
 1. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja

Vizsgaanyag

 1. szemeszter
 • 1 prelúdium és fúga (W.K. I-II.)
 • 1 etűd
 • 1 XX. vagy XXI. századi mű
 1. szemeszter
 • 1 klasszikus szonáta
 • 1 Chopin etűd
 • 1 romantikus mű
 1. szemeszter
 • 1 prelúdium és fúga (W.K. I-II.)
 • 1 klasszikus variáció vagy szonáta
 • 1 Rachmaninov/Szkrjabin/Debussy etűd

4.szemeszter

 • barokk szvit
 • romantikus mű
 • 1 szabadon választott mű

5.szemeszter

 • 1 prelúdium és fúga (W.K. I-II.)
 • 1 klasszikus szonáta
 • 1 XX. vagy XXI. századi mű
 • 1 Chopin etűd
 1. szemeszter
 • 1 barokk darab
 • 1 romantikus mű
 • 2 szabadon választott mű
 1. szemeszter

Szabadon választott műsor

 1. szemeszter – Záróvizsga

Legalább 3 különböző stílusú szóló zongoramű, melyből az egyik egy teljes bécsi klasszikus szonáta, valamint egy kamaramű (vagy annak egy tétele).

Időtartam:35-45 perc

A szemeszter alatti ellenőrzés további módjai:

A főtárgy órák mellett tanszaki hangversenyeken és nyilvános szerepléseken. Minden szemeszterben legalább egy nyilvános fellépés kötelező.

A második szemesztertől kezdve egészen a hetedikig bezárólag a hallgatók kötelesek mindegyikfélév elején eljátszani egy 5-10 perc időtartamú anyagot kotta nélkül, ezzel is biztosítva a tanítás érdemi megkezdésének lehetőségét. Másfelől ez is növeli ismereteiket az önálló tanulásra vonatkozóan. A meghallgatáson a főtárgy tanárok vesznek részt. Aki ezt nem teljesíti, a szemeszter végi vizsgán főtárgy jegyéből 1 egész jegy levonást kap.

4.A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke:

Az átfogóbb jellegű repertoárkezelése mellett egyik célunk a körültekintően megválasztott, mégis fejlődést biztosító nagyobb darabok elsajátítása. A hallgató vélhetően ebben a négy évben tanulja meg a számára legnehezebb műveket. Ezek értő elsajátítása, megoldottsága nagyon lényeges szempont. Emellett időről időre könnyebb darabok megtanulásával teremthetünk kapcsolatot a zeneiskolai repertoárral, ezeket a műveket maximális minőségi elvárásokkal érdemes tanítanunk, számon kérnünk. Ajánlatos, hogy a tananyagban kiegyenlítetten szerepeljenek a különböző stíluskorszakok szerzőinek zongoraművei.

Ajánlott repertoár:

A zongorairodalom oly gazdag, hogy inkább csak bizonyos irányokat érdemes kijelölni, melyeket a tanár és tanítványa közös megegyezéssel módosíthat, illetve szűkíthet le egy-egy adott darabra:

 • Billentyűs zene J. S. Bach előtt (Fitz william Virginal Book, Parthenia stb.)
 • Francia clavecinisták darabjai (F. Couperin, J.-Ph. Rameau); D. Scarlatti szonátái; G. F. Händel szvitjei
 • J. S. Bach és C. Ph. E. Bach művei
 • Bécsi klasszikus szonáták, variációk
 • Romantikus ciklikus művek

A tágan értelmezett XX. század zongorairodalma (C. Debussy, M. Ravel, A. Schönberg, A. Berg, A. Szkrjabin, I. Sztravinszkij, Sz. Prokofjev, O. Messiaen, W. Lutosławski stb.; – Bartók B., Kodály Z., Dohnányi E., Weiner L., Ligeti Gy., Kurtág Gy., Durkó Zs., Orbán Gy. stb.)

 • Etűdök: F. Chopin és Liszt F. mellett válogatás C. Debussy, A. Szkrjabin, Sz. Rachmaninov, I. Sztravinszkij, Bartók B., Ligeti Gy. stb. darabjaiból.