Tuba

 1. A tantárgy általános célja és képzési követelményei

A tárgy általános célja, hogy a hallgató olyan szakmai tudást és sokoldalú zenei műveltséget sajátítson el, amely megfelel a kor minőségi követelményeinek, és alkalmassá teszi őt a zenetanári munkakör betöltésére. A képzés egyéni óra keretében történik, melyben a tanár saját személyisége, tanítási módszerei, hangszeres bemutatása például szolgál a tanárjelölt hallgató számára.

A főtárgyi munka 8 szemesztere alatt a tanári pályára való felkészítés szempontjából fontos feladat az elméleti háttér és a tudatosság hangsúlyozása a hangszeres játékban, valamint a teljes önállóságra nevelés. A képzés feladata, hogy ismertesse a hatékony gyakorlás módszereit, alakítsa ki a hallgatóban a szép hang, a hangszínek iránti érzékenységet, a tökéletes kivitelezés belső igényességét, végül vezesse rá művészi képességeinek kibontakoztatására.

A hallgató ismerje meg a hangszer szóló- és zenekari irodalmának jelentősebb alkotásait. Formatani, elméleti, stílusismeretének birtokában legyen képes a művek analizálására, önálló zenei gondolkodásra, alakuljon ki benne az állandó önművelés igénye, hogy meglévő szakmai és általános zenei műveltségét bővítve a tanári pályán eredményes munkát végezhessen.

 1. A tantárgy tartalma

Felvételi anyag:

 1. Két etűd
 2. Két előadási darab választhatóan barokk, klasszikus, romantikus vagy XX. századi stílusból

A tantárgy tartalma a tubajáték fejlesztése, amelynek anyaga alapvetően három részből tevődik össze: a mindennapi gyakorlatokat, az etűdanyagot és az előadási darabokat foglalja magába.

A tubajáték alapját képező fúvástechnika − levegővezetés, az ajkak rezonanciája és rugalmassága, a hangképzés,a hangtartomány, az erőnlét − folyamatos fejlesztését biztosítja. A skálagyakorlatok a mechanizmusok szinkronizálását, a biztos intonáció elérését szolgálják. A különböző típusú, megfelelő nehézségű etűdanyag elvégzése elsősorban a technikai elemek − kötésvariációk, ritmuskombinációk, különböző hangindítások, kettős- hármas nyelv, díszítések, trillák − professzionális kidolgozását segíti elő.

Az előadási darabok feldolgozása és interpretálása által a zenei formálás, a kifejezési eszközök, a stílusismeret, az előadói képességek, az önálló zenei gondolkodás, az előadóművészi személyiségjegyek kialakítása valósul meg.

A hangszer szólóirodalmának teljesebb megismerése, a trombitaoktatás alaprepertoárjának feldolgozása mellett, külön figyelmet fordít a kortárs zene, elsősorban a magyar szerzők műveinek tanulmányozására, a speciális kottagrafikai jelek helyes értelmezésére.

A művek elemzésénél a mélyebb megértéshez, a tanári pályán hasznos szemléltetéshez fontos a zeneművészet és a társművészetek kapcsolatának beemelése, a kapcsolódási pontok keresése.

Az önálló munka fő területe a gyakorlás, amelynek céltudatos megtervezése, koncentrált művelése, hatékonysága biztosítja a hallgató folyamatos fejlődését.

A zeneművészet területén az oktatás és az előadóművészi pálya, egymást kiegészítő tevékenység, ezért a főtárgyi munka programjához hozzátartozik a zenekari próbajátékra való felkészítés, a hangszer zenekari irodalmának megismerése és feldolgozása is. Ehhez nyújt segítséget a lapról olvasás és a transzponálási gyakorlat megszerzése.

A memória fejlesztése − kottanélküli játék − a lámpaláz kezelése és a pódiumbiztonság megszerzése, a sikeres koncertszereplések előkészítését szolgálják.

 1. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja

A zenei anyag összeállítását és mennyiségét a tanár határozza meg, figyelembe véve a hallgató hangszeres tudását, felkészültségét. Szemeszterenként ajánlott 3-4 előadási darab és 10-15 etűd megtanulása.

Vizsgakövetelmények, záróvizsga követelmények: minden szemeszterben kollokvium.

Anyaga:

 1. 2-3 különböző karakterű gyakorlat,
 2. 2 előadási darab különböző stílusokból,
 3. 3 zenekari állás

Záróvizsga anyaga:

 • 1 barokk szonáta – 1 versenymű
 • 1 szólómű
 • 1 kamaramű
 • 1 művet kotta nélkül kell játszani.
 1. A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke

Etűdanyag:

 • Pedersohn: Etűdök
 • Bobo: Etűdök
 • Ranieri: Melodikus etűdök
 • Alphonse: Etűdök IV. kötet
 • Vasziljev: Etűdök
 • Stefaniszin: Etűdök
 • Shoemaker: Melódikus etűdök
 • Bordogni: Melódikus etűdök
 • Uber: etüdök
 • Mainz: Etüdök
 • Senon: Kaleidoszkóp II-III. kötet

Szonáták:

 • Albinoni: D-dúr szonáta
 • Gabrieli: Esz-dúr szonáta
 • Händel: B-dúr szonáta
 • Händel: f-moll szonáta
 • Bach: Esz-dúr szonáta
 • Duport: Szonatain „B”
 • Galliard: V. Sonate
 • Eccles: Sonata
 • Tessarini: Szonáta
 • Ariosti: Szonáta
 • Hindemith: Sonate

Előadási darabok:

 • Vivaldi: g-moll koncert
 • Charpentier: Prelude etAllegro
 • Rossini: Téma és variációk
 • Bozza: Andante et Allegro
 • Rachmaninov-Szentpáli: Vocalise
 • Gregson: Tuba concerto
 • Williams: Concerto
 • Chini: FlessArtificielles
 • Wilder: Effi szvit
 • Szentpáli: Andante con mosso
 • Tom Ritter George: Concerto
 • Cimador: Concerto
 • Capuzzi: Concerto
 • Sallietti: Concerto
 • Stevens: Variationsinoldenstyle
 • Tomasi: Etre oupadetre
 • Kalke: Concertino in F
 • Lebegyjev: A-dúr koncert
 • Lebegyjev: d-moll koncert
 • Koutsier: Concerto
 • Koutsier: Szonatina
 • Strukoff: Concert
 • Katzenbeyer: 3 Spielstückefür Tuba Solo

Különböző kiadók zenekari állásokat tartalmazó gyűjteményei: Lutak; Pliquet-Lösch; EditionPeters; Hofmeister;

Ajánlott olvasmányok:

 • R. Donington: A barokk zene előadásmódja
 • N. Harnoncourt: A beszédszerű zene