Trombita

Trombita

 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései

A tárgy általános célja, hogy a hallgató a képzésben szerzett ismeretekre építve olyan szakmai tudást és sokoldalú zenei műveltséget sajátítson el, amely megfelel a kor minőségi követelményeinek, és alkalmassá teszi őt a zenetanári munkakör betöltésére. A képzés egyéni óra keretében történik, melyben a tanár saját személyisége, tanítási módszerei, hangszeres bemutatása például szolgál a tanárjelölt hallgató számára. A főtárgyi munkában a tanári pályára való felkészítés szempontjából fontos feladat az elméleti háttér és a tudatosság hangsúlyozása a hangszeres játékban, valamint a teljes önállóságra nevelés.

2.A tantárgy tartalma és szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja

A képzés feladata a fúvás technika és játéktechnika folyamatos fejlesztése, a hatékony gyakorlás módszereinek kialakítása, a szép hang, a hangszínek iránti érzékenység elérése, a tökéletes kivitelezés, belső igényesség, végül a művészi képességek minél teljesebb kibontakoztatása.

A hallgató ismerje meg a hangszer szóló- és zenekari irodalmának jelentősebb alkotásait. Formatani, elméleti, stílusismeretének birtokában legyen képes a művek analizálására, önálló zenei gondolkodásra, alakuljon ki benne az állandó önművelés igénye, hogy meglévő szakmai és általános zenei műveltségét bővítve a tanári pályán eredményes munkát végezhessen.

Felvételi anyag:

 1. Böhme 12. melodikus etűd
 2. barokk szonáta 2 tétele
 3. versenymű tétel kadenciával
 4. századi, ill. kortárs szerző műve

A tárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja:

Szemeszterenként ajánlott 3-4 előadási darab és 15-20 etűd megtanulása.

A tananyag összeállítását és mennyiségét a tanár határozza meg, figyelembe véve a hallgató képességeit és hangszeres tudását.

A magas szintű interpretáció és pódiumbiztonság érdekében 3-4 nyilvános szereplés javasolt. A tanszaki hangversenyek után a pedagógiai célzatú közös kiértékelés segíti a tudatos zenei gondolkodást, a pozitív tanári személyiség kialakulását.

 1. szemeszter

Az első és második szemeszterben általában a középiskolai tananyag pótlása szükséges. (Brandt, Böhme, M. Alphonse etűdök, fejezetek J. B. Arban iskolájából)

Skálagyakorlatok

Fúvástechnika fejlesztése, az alapvető funkciók ellenőrzése. L. Maggio, J. Stamp, Method Barokk stílusjegyek: Bach-Gisondi: 6 solo suite,

Barokk szonáták, (Albinoni, Vivaldi, Telemann, …)

Előadási darabok más zenetörténeti korokból. Charlier, Höhne, Hindemith, stb. Memóriafejlesztés, kotta nélküli játék, 2-3 szereplés nyilvános hangversenyeken Zenekari állások

 1. szemeszter

Fúvástechnika fejlesztés M. Schlossberg, C. Colin Method Skálagyakorlatok

Játéktechnika fejlesztése karakterisztikus etűdök, iskolák anyagából. (Dubois, A. Maxim) Klasszicista stílusjegyek Haydn: Esz-dúr trombitaverseny, Neruda: Esz-dúr trombitaverseny Előadási darabok különböző korokból: Torelli, Marcello, Bozza, Hidas, Dubois művei Pódiumbiztonság megszerzése (színpadi szereplések, 3-4 alkalom)

Zenekari állások

 1. Szemeszter

Fúvástechnika: R. Quinque, C. Rippas iskolái Skálagyakorlatok

Melodikus gyakorlatok: Bordogni: 24 Vocalyse

Technikai elemek begyakorlása a választott etűdanyagból. Caffarelli, Chavanne, Laurent Romantikus stílusjegyek: O. Böhme, W. Brandt koncertjei, K. Pilss: Sonate

Előadási darabok különböző korokból: Telemann, Hummel, Bitsch, Lendvai művei… Transzponálás: Bodet gyakorlatai

Zenekari állások,

Önképzés: részvétel mesterkurzuson, szakmai találkozón, versenyen.

 1. szemeszter

Fúvástechnika: M. Smith, R. Nagel gyakorlatai Skálagyakorlatok

Etűdanyag: Bordogni, Sauveur, Verdiev, Bitsch etűdök Kornettirodalom: Clarke, Bellstedt, Arban művei

Előadási darabok más stílusokból: Fasch, Stoelzel művei, Honegger: Intrada Zenekari állások, transzponálás

 1. szemeszter

XX. századi modern, és művész-etűd anyagból: Bozza, Tomasi, Charlier, Arban

Stílusismeret: XX. század Tomasi: Concerto, Bitsch művei

A    kortárs    zene   előadói    gyakorlata     külföldi     szerzők    műveiben:    St.    Friedmann:     Solus;

Persichetti: Parables, Henze:Sonatina

Zenekari állások

Önképzés: részvétel mesterkurzuson; szakmai találkozón, versenyen

 1. szemeszter

XX. századi modern, és művész-etűd anyagból: Charlier, Arban, Chaynes Stílusismeret: XX. század Jolivet: Concertino; Delerue: Concertino, Francaix: Sonatine

A kortárs zene előadói gyakorlata magyar szerzők műveiben: Kovács: Capriccioso Braziliano; Petrovics: Trombitaverseny, Láng: Poco a poco diminuendo, Lendvai: Senza sordina

Zenekari állások, (próbajátékanyag összeállítása)

 1. szemeszter

Karakterisztikus és melodikus etűdanyag 1 előadási darab önálló megtanulása Ismétlések a végzett anyagból

A záróvizsgaanyag keresése, összeállítása,

Válogatás a zeneiskolai tananyag előadási darabjaiból Önképzés: részvétel, szakmai találkozón, megyei versenyen.

 1. szemeszter

1 szólómű önálló megtanulása

Válogatás a zeneiskolai tananyag műveiből

A záróvizsga anyagának összeállítása, interpretálása előkészítő koncerteken.

Szemeszter alatti ellenőrzés módja:

A főtárgy óra számonkérés részében, tanszaki hangversenyeken és nyilvános szerepléseken.

Vizsgakövetelmények, illetve záróvizsga követelmények:

Az I.-VII. szemeszterben kollokvium, (2-3 különböző karakterű gyakorlat, 2 előadási darab különféle korból, 3 zenekari állás).

A VIII. szemeszter végén záróvizsga hangverseny.

Záróvizsga anyaga:

 1. 1 barokk szonáta
 2. 1 klasszikus, romantikus, vagy kortárs versenymű – 1 szólómű trombitára
 3. 1 kamaramű
 4. 1 művet kotta nélkül kell játszani.
 1. A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke

Módszertanok gyakorlatai az alapfunkciók tökéletesítésére, a fúvástechnika fejlesztésére:

 • L. Maggio: Methode;
 • J. Stamp: Warm-ups + studies;
 • M. Schlossberg: Method;
 • C. Colin: Complete Methode;
 • R. Quinque: Ansatz-stüze-atmung Methode;
 • C. Rippas: Einspielen aus der Mitte;
 • W. M. Smith: Forty-One Studies;
 • H. L. Clarke: Technical Studies;
 • J. B. Arban Complet Methode;
 • Robert Nagel: Speed Studies;
 • Konradin Groth: Etüden über Neue Zungenstoss-und Atemtechniken für Trompete

Etűdök:

Technikai etűdök:

 • Bozza 16 Etudes;
 • Caffarelli 16 Etudes;
 • Bietsch: 20 Etudes;
 • Chavanne:
 • 25 Studies Caracteristic;
 • Sauveur: 20 technikai etűd;
 • Charlier: 36 Transcendens Etudes;
 • O. Franz: Zehn Grosse Concert-Etüden;

Vokális etűdök:

 • Bordogni 24 Vocalyse;

Stílustanulmányok:

 • Bach-Bodet: 16 Virtuóz etűd Bach stílusban

Művész-, modern etűdök:

 • Tomasi: Six Etudes,
 • Dubois 12 etűd;
 • Arban: 26 Modern etűd;
 • Charles Chaynes: Quinze études;
 • E. Bozza: Onze Études Karnatiques;

Transzpozíció:

 • Bodet: 25 Leseübungen

Zenekari állásokat tartalmazó etűdök:

 • Verdiev: 17 Studies

Különböző kiadók zenekari állásokat  tartalmazó  gyűjteményei:

 • Lutak;
 • Pliquet-Lösch;
 • Edition Peters;
 • Hofmeister;

Előadási darabok:

Barokk szonáták concertók:

 • Fasch: Concert in D;
 • Hertel: Concerto in Asz;
 • L. Mozart;
 • Stölzel: Concerto in D;
 • Telemann: D-dur Concert;
 • Torelli,
 • Viviani: Sonata;
 • Vivaldi,
 • Franchescini, Manfreddini kettősversenyei…

Klasszicista stílus:

 • Haydn: Esz-dúr trombitaverseny;
 • Hummel Esz-dúr / E-dúr trombitaverseny,
 • Neruda: Esz-dúr trombitaverseny

Romantika:

 • O. Böhme: f-moll Koncert;
 • V. Brandt: Koncert,
 • Koncertpieces,
 • L. Höhne:
 • Slavische Fantasie,
 • K. Pilss: Sonate;
 • Arutjunjan: Trombitaverseny
 • Kornettirodalom: J. B. Arban,
 • H. Clarke, Bellsted feldolgozásai.

XX. század:

 • Bitsch: 4 variations sur une theme Scarlatti;
 • Capriccio;
 • Bozza: Concertino;
 • Delerue: Concertino;
 • Dubois: Concerto;
 • Francaix: Sonatine;
 • Honegger: Intrada;
 • Hindemith: Sonate;
 • Tomasi: Concerto;
 • Jolivet: Concertino;
 • Rauber: Concerto;
 • Henze: Sonatine;
 • S. Friedmann: Solus;
 • Plog: Postcards,
 • Vizutti: Cascades;
 • Persichetti: Parable;

Magyar szerzők művei:

 • Farkas: Concerto;
 • Hidas: Concerto No.2;
 • Láng: Poco a poco diminuendo;
 • Lendvay: Senza sordina,
 • Két capriccio trombitára;
 • Petrovics: Trombitaverseny;
 • Kovács: Capriccioso Braziliana

Ajánlott olvasmányok:

 • E. Tarr: Die Trompete (Jegyzetként nyersfordításban is olvasható)
 • R. Donington: A barokk zene előadásmódja
 • N. Harnoncourt: A beszédszerű zene
 • Gisella Csiba und Jozsef Csiba: Die Blechblasinstrumente in J. S. Bachs Werken