Hegedű

 1. A tárgy általános és specifikus célkitűzései

A képzés alapvető célja az alapfokú művészeti oktatásra való hangszeres felkészítés. Célkitűzése továbbá egy olyan magas szintű hangszeres mesterségbeli tudás megszerzése, melynek birtokában a végzett hallgatók a pedagógiai munka mellett kamaraművészként, vagy egy nagyobb zenei társulás tagjaként részt tudnak venni iskolájuk és környezetük kulturális életében.

A főtárgyi munka 8 szemesztere alatt a hangszerjátékban való teljes önállóság megszerzése a cél. Kiemelkedően fontos a helyes érzeteken alapuló, tudatosan használt játszómechanizmus tökéletesítése, hogy ez a pedagógiai munka során az átadás legfőbb alapját képezhesse. Szükségszerű az élettel teli, hangszínárnyalatokban gazdag hangképzés további fejlesztése, amely a tanári munka folyamán a mintaszerű bemutatás alapvető eleme. Lényegesnek tartjuk az anyagismeret órákon analizálandó alapfokú tananyag alapműveinek fejben, kézben tartását, számonkérését is. A ritmikai és intonációs biztonság építése mellett fontos szerepet kap a programban a kottaolvasás magas szintre emelése, a lapról való játék fejlesztése, és a negyedik szemeszterben választható egy próbajátékra való felkészítés is.

A tantárgy tartalma

Felvételi anyag

 1. skála négy oktávon át hármashangzat felbontásokkal (moderato és presto tempóban) két különböző jellegű etűd (Rode, Gaviniés, Dont)
 2. egy tétel J. S. Bach szólóhegedűre írt szonátáiból vagy partitáiból hegedűverseny saroktétele (Bach és Vivaldi nem lehet)
 3. előadási darab

A tantárgy tartalma

A tantárgy 8 szemesztere alatt a korábban már megszerzett tudást – hangszerkezelés, formálási és előadási készség, stílusismeret – fejlesztjük, illetve mélyítjük el, miközben a hegedűirodalmat is egyre alaposabban megismeri a hallgató.

A hangszerjátékkal kapcsolatos technikai problémákat mind a vonókezelésben mind balkéz technikailag csiszoljuk – úgymint a hangképzés, hangszínek, különböző vonás nemek, kettősfogások, futam- és akkordjáték, vibrato –, s az esetlegesen felmerülő hiányosságokat pótoljuk, ezeket mindenkor a legmagasabb hangi, intonációs és ritmikai igényességgel s a zene szolgálatába állítva. Mindeközben nagy hangsúlyt fektetünk a világos, intelligens formálásra, a zenei stílusokban való jártasságra, s a memóriai biztonság fejlesztésére.

Miközben a hallgatók egyre magasabb szintre jutnak hangszerükön, s mind komolyabb repertoárt tanulnak, sorra vesszük az alapfokú oktatás során előforduló legfontosabb etűd- és darabanyagot is, s ezeket beékeljük a mindenkori vizsgaanyagokba (lásd z.isk. jel a vizsgaanyagoknál).

Célunk tehát összességében az, hogy a hallgató technikailag igényes megoldásokkal, hitelesen szólaltassa meg a zeneműveket, s később a megvalósítás eszköztárát képes legyen átadni növendékeinek is.

 1. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja
 1. évfolyam:

Ebben a tanévben különösen nagy hangsúlyt fektetünk az esetlegesen felmerülő technikai, zenei problémák számbavételére, ezeknek szisztematikus megoldására, fejlesztésére, mindig az adott hallgató egyéni igényeihez igazodva. Tanárnak és diáknak lehetősége van megismerni egymást; így egyrészről a diák lehetőségeit, adottságait, teherbírását, lelki adottságait stb. feltérképezve, másrészt a diák felől a tanár elvárásait, munkamódszerét megismerve van mód az összecsiszolódásra.

Végzendő anyag:

 • Skálák négy oktávon át
 • Kayser Op. 20-as etűdjei (z.isk.)
 • Etűdök, ujj- és vonógyakorlatok (Rode, Dont, Gaviniés, Ševčik, Hubay,
 • Dancla Op. 73-as stb.)
 • Mozart hegedűversenyei
 • További szabadon választott előadási darabok illetve koncerttételek

Vizsgaanyag:

 1. évfolyam 1. szemeszter
 • Kayser 1. kötetből két etűd tételszerűen kihúzva (z.isk.)
 • 4 oktávos skála hármashangzat felbontásokkal, kettősfogásokkal két etűd
 • egy Bach szólószonáta vagy partita tétel előadási darab vagy versenymű tétel
 1. évfolyam 2. szemeszter
 • Kayser 2. kötetéből két etűd tételszerűen kihúzva (z.isk.)
 • 4 oktávos skála hármashangzat felbontásokkal, kettősfogásokkal két Bach szólószonáta vagy partita tétel
 • Mozart hegedűverseny 1. tétele kadenciával (amennyiben az első félévben játszott Mozartot a hallgató, abban az esetben romantikus versenymű saroktétel)
 • egy előadási darab
 1. évfolyam 3. szemeszter
 • Háromoktávos skálák, hangzatfelbontások és kettősfogások Fiorillo, Dont, Gaviniés, Hubay, Vieuxtemps, Wieniawski etűdök Preklasszikus versenyművek (z.isk.)
 • Virtuóz előadási darabok

Vizsgaanyag:

 • három darab háromoktávos skála hangzatfelbontásokkal és kettősfogásokkal (dúr és moll vegyesen)
 • három etűd
 • teljes preklasszikus versenymű (z.isk.) virtuóz előadási darab
 1. évfolyam 4. szemeszter
 • J. Dont Op. 38-as etűdfüzete (z.isk.)
 • Preklasszikus szonáták
 • Romantikus versenyművek/1
 • Kreisler, Sarasate, Hubay előadási darabjai

Vizsgaanyag:

 • három darab három oktávos skála
 • Dont Op. 38-as etűdfüzetéből tételszerűen kihúzva 3 etűd (z.isk.) teljes preklasszikus szonáta
 • romantikus versenymű saroktétele
 • Kreisler, Sarasate vagy Hubay darab

III. évfolyam 5. szemeszter

 • további Dont, Gaviniés, Vieuxtemps, Wieniawski, Hubay, Paganini etűdök Haydn hegedűversenyei (z.isk.)
 • Romantikus versenyművek/2 XX. századi vagy kortárs művek

Vizsgaanyag:

 • az összes háromoktávos dúr skálából egy kihúzva és előadva két etűd
 • egy Haydn hegedűverseny első tétele kadenciával (z.isk) egy romantikus koncert lassú tétele
 • egy XX. századi vagy kortárs mű (zongorával vagy a nélkül)

III. évfolyam 6. szemeszter

 • Dancla Op. 68-as etűdjei (z.isk.)
 • Bach, Bartók és Ysaÿe szólóhegedűre írott művei Romantikus és XX. századi versenyművek

Vizsgaanyag:

 • az összes háromoktávos moll skálából egy kihúzva és előadva
 • Dancla Op. 68-as etűdjeiből három tételszerűen kihúzva és előadva (z.isk.) két szólószonáta tétel
 • egy romantikus vagy XX. sz-i versenymű saroktétele (ha Ysaÿe vagy Bartók szólószonátából játszik a hallgató, Beethoven koncert is lehet)
 1. évfolyam 7. szemeszter

Mazas I. kötetének etűdjei vagy zenekari állások Diplomakoncertre való készülés megkezdése.

Vizsgaanyag:

egy skála négy oktávon át felbontásokkal és kettősfogásokkal vagy egy etűd két mű a diplomaanyagból

 1. évfolyam 8. szemeszter

Felkészülés a diplomakoncertre.

Záróvizsga anyaga:

35-45 perces, legalább három különböző zenei korszakból összeválogatott program versenymű saroktétellel, szóló- kamara- és előadási darabbal.

3.1. Az ellenőrzés módja:

Szemeszter alatti ellenőrzés

A főtárgy órák a folyamatos ellenőrzésre is szolgálnak. Fontos a rendszeres hangversenyen való szereplés (szemeszterenként minimum egyszer), valamint a „közös óra”, mely olyan szakmai műhely, ahol a hallgatók egymást hallgatva tapasztalatokat cserélhetnek, megtanulják egymás produkcióját megfelelő módon szóban értékelni.

Szemeszter végi vizsga

A hallgatók a szemeszterek végén vizsgabizottság előtt adnak számot tudásukról. A vizsgaműsorokat kotta nélkül játsszák a hallgatók, az alapfokú tananyag számonkérése saját kottából történik.

 1. A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke

A technikai eszköztár bővítésére választható etűd anyag:

Dont, Dancla, Hubay, Lipinski, Locatelli, Paganini, Vieuxtemps és Wieniawski koncertetűdjei.

Ajánlott darabanyag:

Bach szólószonáták és partiták Mozart hegedűversenyei

Előadási darabok

pl.Csajkovszkij, Hubay, Kreisler, Paganini, Ravel, Saint-Saëns, Sarasate, Suk, Wieniawski műveiből

Romantikus ill. XX. századi versenyművek

pl.Bartók, Berg, Brahms, Csajkovszkij, Dohnányi, Dvořak, Elgar, Glazunov, Goldmark, Hacsaturján, Lalo, Lutosławski, Mendelssohn, Paganini, Prokjofjev, Saint-Saëns, Sibelius,

Sosztakovics, Stravinsky, Szymanowski versenyművei

Hegedű-zongora szonáták

 • pl.Bartók, Beethoven, Brahms, Debussy, Frank, Grieg, Janaček, Mozart, Prokofjev, Schubert, Schumann, Stravinsky és Weiner művei
 • A modern zene hangzásvilágának és kifejezési eszközeinek mélyebb megismerése érdekében

XX. századi ill. kortárs művek

pl.Bartók Rapszódiái ill. Szólószonáta, Lutosławski, Prokofjev, Schnittke, Schönberg, Szymanowski, Webern ill. kortárs magyar szerzők: Balassa, Csemiczky, Kocsár, Kurtág, Lendvai, Orbán, Petrovics, Sári J., Szöllősi, Szunyogh, Vajda stb. művei

Ajánlott olvasmányok:

Auer, Baillot, Bloch, Capet, Flesch, Galamian, Geminiani, Hubay, Leopold Mozart hegedűiskolái, valamint Casals, Gerle, Menuhin, Rostal és Szigeti írásai.

Zenekari szemelvények:

Mozart szimfóniák és nyitányok, Beethoven szimfóniák, Mendelssohn: Szentivánéji álom, Skót szimfónia, Schumann: II. szimfónia, Brahms szimfóniák, Mahler szimfóniák, Liszt: Les Preludes, Wagner: Siegfried, Richard Strauss művekből, Bartók: Két arckép, Concerto, Kodály: Galántai táncok stb. Hegedűszólók: Bach Máté Passiójából, Beethoven: Missa Solemnis-éből, Rimszkij-Korszakov: Seherezádé stb.