Harsona

 1. A tárgy általános és specifikus célkitűzései

A tárgy általános célja, hogy a hallgató a középiskolában szerzett ismeretekre építve olyan szakmai tudást és sokoldalú zenei műveltséget sajátítson el, amely megfelel a kor minőségi követelményeinek, így alkalmassá teszi a zenetanári munkakör betöltésére. A képzés egyéni óra keretében történik, ahol a tanár saját személyisége, tanítási módszerei, hangszeres bemutatása például szolgál a leendő tanárjelölt hallgató számára.

A főtárgyi munka 8 szemesztere alatt a hallgató tanári pályára való felkészítése szempontjából kiemelten fontos feladat a hangszeres játékában a tudatosság, az elméleti háttér hangsúlyozása és az önállóságra nevelés. A képzés feladata rávezetni a hallgatót művészi képességeinek teljes körű kibontakoztatására. A cél az, hogy a hallgató legyen képes a művek analizálására a formatani és elméleti stílusismeret birtokában. Alakuljon ki az önálló zenei gondolkodás, valamint az állandó önművelés igénye, hogy szakmai és általános zenei műveltségét bővítve a tanári pályán eredményes munkát végezhessen.

A tanárképzés szerves részét alkotja az önképzés, amelyet a mesterkurzusokon, szakmai találkozókon, versenyeken való részvétel is elősegít. Az interpretációs gyakorlat megszerzése céljából tanszaki hangversenyeken is fellépnek a hallgatók szemeszterenként 2-3 alkalommal. A koncertekről legtöbb esetben felvétel is készül, melyek analizálása segíti a hallgatók további fejlődését.

 1. A tantárgy tartalma
 2. Felvételi anyag
 • C. Kopprasch: 35. sz., vagy Couillaud 20 etűdből a XI-es,
 • V. Blazsevics: 22. etűd, vagy hasonló nehézségű a Bordogni Vocalises-ból
 • Szabadon választott barokk szonáta vagy szólómű lassú és gyors tétele
 • Versenymű

2.2 A tantárgy tartalma

Az alapfunkciók helyes használatára irányuló figyelem különösen nagy szerepet kap a magas szintű, professzionális képzés során, melynek elméleti hátterét a hangszerjáték módszertana elnevezésű óra keretén belül biztosítjuk. A helyes légzés (támasz, állandó légoszlop); megfelelő szájtartás, befúvás (toroknyitás, tágas szájüreg); hangindítás (nyelv megfelelő helyzete); a helyes kéz és testtartás (melynek hiánya görcsössé teheti a hangszerkezelést), mindezeknek a funkcióknak az egyénre szabott, optimális beállítása meghatározó a tanárjelöltek szakmai jövőjét illetően. Fel kell hívni a hallgatók figyelmét az alapfunkciók összefüggéseire, valamint összehangolására. Mindezek gyakoroltatására legalkalmasabb a rendszeres hangképzés, valamint skálázás, melyekkel jelentősen növelhető a hangszerkezelés biztonsága. A skálagyakorlatok által a mechanizmusok szinkronizálása, valamint a biztos intonáció elérése az elsődleges szempont.

A különböző típusú, megfelelő nehézségű etűdanyag elvégzésével a technikai elemek professzionális kidolgozása a fő cél.

Az előadási darabok feldolgozása és interpretálása által a zenei formálás, a kifejezési eszközök, a stílusismeret, az előadói képességek kibontakoztatása, az önálló zenei gondolkodásra nevelés, az előadóművészi személyiségjegyek kialakítása valósul meg. Fontos tisztázni az előadói szabadság határait, ehhez elsődleges szempont hűen követni a szerző utasításait, javasolt az Urtext kiadások használata.

 1. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja

Szemeszterenként ajánlott 3-4 előadási darab és 10-15 etűd megtanulása.

A tananyag összeállítását és mennyiségét a tanár határozza meg, figyelembe véve a hallgató képességeit és hangszeres tudását.

A magas szintű interpretáció és pódiumbiztonság érdekében 2-3 nyilvános szereplés javasolt. A tanszaki hangversenyek után a pedagógiai célzatú közös kiértékelés segíti a tudatos zenei gondolkodást, a pozitív tanári személyiség kialakulását.

1.szemeszter

Skálagyakorlatok

Fúvástechnika fejlesztése,az alapvető funkciók ellenőrzése. Steiner F.:Mindennapi gyakorlatok harsonára;

 • B. Slokar: Method for tenor trombone.

Etűdök:

 • R. Müller:Technische Studien für Zugposaune III.
 • G. Kopprasch: 60 Selected Studies for Trombone
 • Bordogni: Melodikus etűdök
 • Sztefanovszkij: Etűdök basszus harsonára
 • Shoemaker: Melodikus etűdök

Barokk szonáták:

B.Marcello,A.Vivaldi,A. Corelli

Előadási darabok:

 • Gräfe: Trombone Concerto
 • Reiche: Concerto No1
 • Seroczki: Sonatina
 • Jongen: Aria and Polonaise

Memóriafejlesztés,kotta nélküli játék,1-2 szereplés nyilvános hangversenyeken. Zenekari állások.

2.szemeszter

Skálagyakorlatok

Fúvástechnika fejlesztés:

M.Schlossberg, C.Colin Method

Etűdök:

G.Kopprasch,R.Müller,Bordogni,Vobaron,Ranieri

Szonáták:

G.Ph.Telemann,G.B.Pergolesi,W.Fesch

Előadási darabok:

 • Dvarionasz: Variációk
 • A.Guilmant:Morceau Symphoniqe
 • P.V. de la Nux:Solode Concours
 • Bjelinszkij:3 bibliai legenda

Pódiumbiztonság megszerzése

Zenekari állások

 1. szemeszter

Fúvástechnika fejlesztés:J.Alessi:Dailyroutine

Skálagyakorlatok

Melodikus gyakorlatok:Bordogni:Vocalises

Technikai elemek begyakorlása a választott etűdökből:

Pichaureau: 21etűd,Vobaron,Kahila:16 etűd,Senon:Kaleidoszkóp II-III

Szonáták:

 • G. F.Händel,G.Frescobaldi,M. Zocarini Előadási darabok:
 • S. Stojowski: Fantasie
 • F. David: Concertino
 • Milhaud: Téli koncert

Zenekari állások

Önképzés: részvétel mesterkurzusokon, szakmai találkozókon, versenyeken.

4.szemeszter

Skálagyakorlatok

Fúvástechnika:

E.Remington:Daily RoutinesforTrombone

Etűdök:

Usák: Virtuóz etűdök,Vobaron,Bordogni,Pichaureau, Mainz

Szonáták:

J.B.Loeillet,Boismortier,Händel

Előadási darabok:

 • S. Sulek: Szonáta
 • E. Bozza: BalladeforTrombone Castarede: Sonatina
 • Wasiljev: Koncertstück
 • Alsautzky: Concerto
 • Larsson: Concertino
 • Spisak: Concerto

Zenekari állások

5.szemeszter

XX. századi modern és művész-etűd anyag:

Masson:12 Variációs etűd, Bitsch:15 Ritmikai etűd,Lafose:VadeMecum Szonáták: Tessarini, Eccles

Előadási darabok:

 • Ropartz
 • Gröndahl: Concerto
 • Uspenski: Concerto
 • Kalinkovics: Concerto
 • Pauer: Trombonetta

Zenekari állások

Önképzés: részvétel mesterkurzuson, szakmai találkozón,versenyen

 1. szemeszter

XX. századi modern és művészetűd anyagból:Lafose,Masson,Dotz, Duport,Bozza

Bach: Szvitek

Stílusismeret:

XX.század:

J.M.Defaye: Movement

B.Krol: Capriccio,

N.Rota: Concerto

 1. Nesterov: Concerto

A kortárs zene előadói gyakorlata magyar szerzők műveiben:

Kistétényi M.:Sonata per trombonesolo

Dubrovay L.:SoloNo.2

Fekete Gy.:Parlato

Durkó P.: Monológ harsonára

Hidas F.:Fantasia; Rapszódia.

Zenekari állások(Próbajátékanyag összeállítása)

 1. szemeszter

Karakterisztikus és melodikus etűdanyag 1 előadási mű önálló megtanulása

Előadási darabok:

Albrechtsberger

Harsonaverseny

 • Wagenseil: Concerto,
 • F. Martin: Ballada
 • H. Tomasi: Concerto

Ismétlések a végzett anyagból.

A záróvizsgaanyag keresése, összeállítása.

Válogatás a zeneiskolai tananyag előadási darabjaiból. Önképzés: részvétel szakmai találkozókon,megyei versenyeken.

 1. szemeszter

1 szólómű önálló megtanulása.

Válogatás a zeneiskolai tananyag műveiből.

A záróvizsga anyagának összeállítása, interpretálása előkészítő koncerteken.

Szemeszter alatti ellenőrzés módja:

A főtárgy óra számonkérés részében, tanszaki hangversenyeken és nyilvános szerepléseken.

Vizsgakövetelmények, illetve záróvizsga követelmények:

Minden szemeszterben kollokvium:

 1. 2-3 különböző karakterű gyakorlat,
 2. 2 előadási darab különböző stílusokból,
 3. 3 zenekari állás

 

A záróvizsga hangverseny anyaga:

 1. 1 barokk szonáta
 2. 1 klasszikus, romantikus vagy kortárs versenymű
 3. 1 szólómű
 4. 1 kamaramű

1 művet kotta nélkül kell játszani.

 1. A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke

Módszertanok gyakorlatai az alapfunkciók tökéletesítésére, a fúvástechnika fejlesztésére:

 • J. Alessi: Daily routine
 • B. Slokar: Methodfor tenor trombone
 • C. Colin: Completemethode
 • E. Remington: Dailyroutinesfortrombone
 • Steiner F.: Mindennapi gyakorlatok harsonára
 • M. Schlossberg: Method

Etűdök:

Etűdök tenor harsonára:

 • Felix Vobaron: 34 etűd + 40 etűd
 • Bordogni: Melodikus etűdök (120)
 • Pichaureau: 21 etűd
 • Kahila: 16 etűd
 • Couillad: 21 etűd
 • Usak: Technikai etűdök
 • Blazsevics etűdök
 • Blazsevics szekvenciák

Etűdök basszus harsonára:

 • Sztefaniszin etűdök
 • Senon: Kaleidoszkop II és III. kötet
 • Shoemaker: Melodikus etűdök
 • Bordogni: Melodikus etűdök
 • Masson: 12 Variációs etűd
 • Bitsch: 15 Ritmikai etűd
 • Lafosse: III. Iskola IV. k.
 • Coillaud: 30 Modern Etűd Coillaud: 20 Etűd
 • Dotz és Duport etűdök
 • Bozza: 13 Etűd-Caprice
 • Lafosse: VadeMecum
 • Arban: Karakterisztikus etűdök
 • Boutry: 12 Etűd
 • Ranieri Melodikus etűdök I-II-III. kötet
 • Otto Mainz: Etűdök
 • Uber: Etűdök
 • Bach: Szvitek

Előadási darabok:

Szonáták:

 • Eccles: g-moll szonáta Corelli szonáták
 • Duport: Szonáta
 • Gabrieli: Asz-dúr szonáta
 • Händel szonáták (B-dúr, Esz-dúr, f-moll)
 • Pergolesi: Szonáta
 • Tessarini: Esz-dúr szonáta Vivaldi szonáták

Előadási darabok:

 • Albrechtsberger: Harsonaverseny
 • Alschautzky: B-dúr koncert
 • Bigot: Impromptu
 • Bjelinszkij: 3 bibliai legenda
 • Bogár: Szonatina
 • Bonneau: Capriccio
 • Bozza: Ballada
 • Casterede: Szonatina
 • Casterede: Concertino
 • David: Esz-dúr harsonaverseny
 • Defay: 2 Tánc
 • Desenclos: Plaintchant et allegretto
 • Dubois: Concerto
 • Dufay: Mouvement
 • Gröndahl: Concert
 • Guilmant: Morceausymphonique
 • Hidas: Concerto harsonára és zenekarra
 • Hindemith: Szonáta
 • Hummel: Szonatine
 • Jongen: Ária és polonéz
 • Krol: Capriccio
 • Larsson: Concertino
 • Leclair: Italian ChamberSonata
 • Martin: Ballada
 • Milhaud: Téli koncert
 • Pauer: Trombonetta
 • Reiche: Á-dúr harsonaverseny
 • Ropartz: esz-moll darab
 • Schubert: Arpeggionesonata (arr. Lindberg)
 • Serocki: Szonatina
 • Sibelius: Szonatina
 • Sulek: Szonáta
 • Tomasi: Concerto
 • Vidal: 2. solo de concert
 • Wassiljev: Konzertstück
 • Wagenseil: Concerto

Ajánlott olvasmányok:

 • Charitonov: Zvukoizvlechenienamednychduchovychinstrumentach
 • Donington: A barokk zene előadásmódja
 • Farkas:A rézfúvós játék művészete
 • Harnoncourt:A beszédszerű zene
 • Sumerkin: Metodika obuchenija na trombone