Hárfa

 1. A tárgy általános és specifikus célkitűzései

Az osztatlan tanári képzésen a hallgatók számára nem a megtanulandó darabok zenei vagy technikai nehézsége a legfontosabb cél, hanem hogy a zenei kifejezőeszközök, zenei elemek sokoldalú elsajátítása, megértése révén a megszerzett tudást az oktatói pályán minél hatékonyabban, komplexebben tudják átadni tanítványaiknak, a zene megszerettetésével együtt. Sokszor természetesen a nehezebb darabok hozzák felszínre az összetettebb problémákat, így a fejlődésben azért ez a szempont is szerepet játszik.

Természetesen az eddigi tanulmányok során megismert, elsajátított zenei és technikai tudás további fejlesztése nélkülözhetetlen az előrehaladáshoz. A zene, a fuvolázás, az előadásmód legegyszerűbb elemeit (dallam, ritmus, harmónia, artikuláció, forma, tempó, légzés, hangszertartás, hangképzés, stílusismeret stb.) is időről időre újraértelmezve, egyre magasabb szinten kell tudni megérteni és megvalósítani.

Külön figyelmet kell szentelnünk a tudatosságnak: a zenei elemek és formák megértésének (analízis) és gyakorlati megvalósítási lehetőségeinek. Ez a tanári tevékenység egyik nélkülözhetetlen aspektusa.

Bár az osztatlan tanári képzés elsődlegesen nem a hangversenyezésre készít fel, mégis lényeges, hogy a hallgató egyfajta komplett előadásmódra tegyen szert. Természetesen mindenkinek máshol vannak a hiányosságai, mégis, amennyire lehetséges, ezeken fejlesztve egyfajtateljesség érzetével tudjon interpretátorként is megnyilvánulni.

Fontos cél az önállóság irányában fejleszteni a hallgató képességeit.

Tehát egyik célunk az önfejlesztés, az egész életen át tartó tanulás szellemének kialakítása. Fontos, hogy hallgatóink pályakezdőként szilárd, megalapozott elképzelésekkel, önbizalommal, hivatásszeretettel induljanak el az oktatói pályán. Ugyanakkor ez az önállóság legyen körültekintő, jó értelemben óvatos, megfontolt.

Hangsúlyoznunk kell a gyakorlás és a nyilvános szereplések (szóló, kamara) diploma utáni fontosságát. Érdemes felhívni a hallgató figyelmét a szakma jelenének nyomonkövetésére: tájékozódjon a legfrissebb szakmai újdonságokról, eredményekről (tanulmányok, könyvek, hangfelvételek). Lényeges a figyelem ráirányítása a zenei médiumok (újság, rádió, hangfelvételek, internet), helyi szakmai közösségek, kulturális intézmények fontosságára, azok szervezésében való esetleges részvételre a későbbiekben.

 1. A tantárgy tartalma

Felvételi anyag:
Skála 4#4b

 • 2 etűd
 • 2 Ellentétes stílusú előadási darab

A tantárgy tartalma:

Ahhoz, hogy a gyermekek szépérzékét, fantáziáját és hallását megfelelően fejleszthesse, a leendő tanárnak maximális igényszinttel, differenciált játékkultúrával és élményszerűen kell interpretálnia a tanítás során a műveket. Az osztatlan tanári képzés főtárgy oktatása az előbbi szempontok figyelembevételével történik, természetesen a középszintű oktatás során elért szintre és az elsajátított készségekre alapozva. A főtárgy órákon a repertoár igényes feldolgozásának fontosabb állomásai (a teljesség igénye nélkül):

 • Helyes művészi értelmezés kialakítása (elemzési szempontok: forma, tempó, metrum, ritmika, harmónia, dallamvezetés, artikuláció, dinamika, hangsúlyozás, karakterek,
 • Stílusismeret szélesítése, differenciálása
 • A megfelelő hangzás és a kívánatos arányok eléréséhez szükséges hangképzés folyamatos fejlesztése
 • -A hárfajáték motorikus összetevőinek tökéletesítése (skálák, etűdök, ujjgyakorlatok)
 • A hallgató memorizálási, lapról olvasási készségének fejlesztése
 • Felkészítés a hangversenyezésre – ma már a zeneiskolai tanárokkal szemben is alapvető elvárás a hangversenyeken való rendszeres fellépés.
 • A főtárgy tanár személyes példájával megalapozza a hallgató növendékekhez való későbbi viszonyát – a jó tanár-diák viszony alapvetően fontos a gyermekek tanítása
 • Önálló gondolkodásra késztetés (például: tanári segítség nélkül megtanult művek)

Tananyag:

 • Dizi: 48 etűd
 • Maria Grossi, Renie és Salzedo ujjgyakorlatok
 • Pescetti: Allegro; Szonáta
 • Parry: Szonáta
 • Benda: Szonáta
 • Walter: Szonatina
 • Natra: Szonatina
 • Grandjany: Fantázia egy Haydn témára
 • Bradic: Mese
 • E. Schmidt: 6 etűd
 • Gian Luca Tocchi: Dodici Studi
 • N. Rota: Sarabande és toccata
 • Schuecker: Mazurka
 • Glinka: Variációk egy Mozart témára
 • Spohr: Fantázia
 • Fauré: Une Chateleine en sa Tour; Impromptu
 • Salzedo: Táncok
 • Pierné: Impromptu
 • W. Posse: koncertetűdök
 • Hajdu M :Két koncertetűd
 • Houdi: Szonáta
 • Hindemith: Szonáta hárfára
 • Roussel: Impromptu
 • Britten: Szvit
 • Ptaszynska: Arabeska
 • Patachich: Contorni
 • Holliger: Sequenzen über Johannes