Gordonka

  1. A tárgy általános és specifikus célkitűzései

A képzés alapvető célja az alapfokú művészeti oktatásra valamint a zenekari játékra való hangszeres felkészítés. Célkitűzése egy olyan magas szintű hangszeres mesterségbeli tudás megszerzése, melynek birtokában a végzett hallgatók a pedagógiai munka mellett részt tudnak venni iskolájuk és környezetük kulturális életében kamaraművészként, vagy egy nagyobb zenei társulás tagjaként. Tudásukkal eséllyel indulhassanak szimfonikus zenekari próbajátékon.

A főtárgyi munka 8 szemesztere alatt a hangszerjátékban való teljes önállóság megszerzése a cél. Kiemelkedően fontos a helyes érzeteken alapuló, tudatosan használt játszómechanizmus kialakítása, tökéletesítése, hogy ez a pedagógiai munka során az átadás legfőbb alapját képezhesse. Szükségszerű az élettel teli, hangszínárnyalatokban gazdag vonós hang kiművelése, amely a tanári munka folyamán a mintaszerű bemutatás alapvető eleme. Lényegesnek tartjuk az anyagismeret órákon analizálandó zeneiskolás tananyag alapműveinek fejben, kézben tartását, számonkérését. A ritmikai és intonációs biztonság építése mellett fontos szerepet kap a programban a kottaolvasás magas szintre emelése, a lapról játék fejlesztése és sikeres próbajátékra való felkészítés is.

2 . A tantárgy tartalma

Felvételi anyag

  1. 2 különböző jellegű etűd
  2. 2 lassú-gyors szonáta-tétel
  3. 1 versenymű saroktétel

A tantárgy tartalma:

Hangsortanulmányokon, ujj- és vonógyakorlatokon etűdökön, valamint gazdag darabanyagon (versenyművek, szonáták, előadási darabok) a harmonikus játszómechanizmus kialakítása. A fejlett intonációs és ritmikai készség megszerzése, a biztonságos fekvésjáték elmélyítése, gyors játékra való készség kiművelése. Hajlékony nagybőgőhang, egyéni, tónusos hangvétel, a zenei kifejezést szolgáló vibrato tudatos használatára nevelés, vonáskombinációk használata. Az előadott darabok világos, érthető formálása. A zenei korok hiteles stílusismeretének elmélyítése. A pedagógiai repertoár tudatos, mintaszerű játéka. A zenekari nagybőgő szólam irodalmának ismerete, a zenekari játékra való mentális felkészítés.

  1. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja

1-2. szemeszter

A technikai és zenei feladatok feltérképezése, hiányosságok pótlása, egy stabil, perspektivikus technikai szint elérése. Használható kottaolvasási készség kialakítása.

Tananyag: skálák különböző vonásokkal, hármashangzat felbontással. 8-10 etűd (Storch I., Hrabe I., Simand 7.)

Teljes barokk szonáta (Marcello, de Fesch, Vivaldi)

Koncertek: Capucci,Dragonetti vagy Stein

Bach: szólószvitek közül 2 tétel

Számonkérés: skála, 2 különböző típusú etűd , 2 szonátatétel vagy előadási darab, versenymű szélső tétele

3-4. szemeszter

skálák –  Dúr, moll hármashangzat felbontással

10-12 etűd a Storch I-II. Hrabe I-II. füzetből,  Kreutzer etűdök Szonáták: Sperger, Händel

Koncertek: Hoffmeister, Geisel, Dittersdorf, Bottesini h-moll concertino

Előadási darabok: Dragonetti, Koussevitzky: Chanson triste Valseminiatur

magyar szerzőktől: Montag Lajos, Farkas Ferenc művei közül

Bach vagy Fryba szólószvitek közül 2-3 tétel

Számonkérés: mint korábban, szonáta helyett lehet előadási darab

5-6. szemeszter

Skálák a szokásos formában

8-10 etűd a Storch II. a Hrabe II. füzetből, Kreutzer,Nanny, Mengoli, F. Gregora

Szonáták: Beethoven, Mišek

Koncertek: Dittersdorf,  Koussevitzky,  Bottesini, Vanhal

Előadási darabok: Bottesini, Paganini, Gallai Bach és Fryba szólószvitekből tételek

A zeneiskolás etűdanyag hangszeres áttanulmányozása

Zenekari állások Mozart, Beethoven, Schubert szimfóniáiból

Számonkérés: 1 Kreutzer etűd; koncert lassú tétele; kamaraszonáta tétele

A zeneiskolás etűd-kötetekből3-3 etűd+zenekari állások

  1. szemeszter

Bach és Fryba szvit-tételek

A zeneiskolás darabanyag jelentős részének eljátszása

A diplomahangverseny műsorának kijelölése, kidolgozása

Zenekari állások romantikus szimfóniákból, szimfonikus költeményekből Számonkérés: részlet a diplomaműsorból+zenekari állások

  1. szemeszter

Felkészülés a diplomahangversenyre, melynek anyaga: Bach, vagy Fryba szvittétel(ek), kamaramű, versenymű tétel(ek), előadási darab, vagy kamara-szonáta legalább 3 különböző zenei korból. Időtartama 35-45 perc.

Az interpretációs gyakorlat keretein belül szemeszterenként növendékhangversenyen közönség előtt szerepelnek, közös órák keretében bővítik tudásukat (lehet más vonós hangszeresekkel is).

  1. A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke

J.S.Bach: Csellószvitek átirata H.Fryba:Szvit régi stílusban Hindemith: Szólószonáta

Etűdök:Storch I.-II., Hrabe I.-II., valamint a Kreutzer hegedűetűdök átirata, Nanny, Mengoli, F.

Gregora

Barokk szonáták: Marcello, de Fesh, Vivaldi, Sperger,

Kamaraszonáták: Bach: Gamba-szonáták, Bethoven: Kürt-szonáta, Mišek I. II. szonáta Versenyművek:Capucci, Dragonetti, Stein, Sperger,Dittersdorf, Vanhal, Hoffmeister,

Bottesini, Koussevitzky

Előadási darabok: Dragonetti, Bottesini, Paganini-átiratok, Koussevitzky stb.

magyar szerzőktől: Montag Lajos, Farkas Ferenc, Gallai Attila, Papp Gábor