Fuvola

Fuvola

 1. A tárgy általános és specifikus célkitűzései

Az osztatlan tanári képzésen a hallgatók számára nem a megtanulandó darabok zenei vagy technikai nehézsége a legfontosabb cél, hanem hogy a zenei kifejezőeszközök, zenei elemek sokoldalú elsajátítása, megértése révén a megszerzett tudást az oktatói pályán minél hatékonyabban, komplexebben tudják átadni tanítványaiknak, a zene megszerettetésével együtt. Sokszor természetesen a nehezebb darabok hozzák felszínre az összetettebb problémákat, így a fejlődésben azért ez a szempont is szerepet játszik.

Természetesen az eddigi tanulmányok során megismert, elsajátított zenei és technikai tudás további fejlesztése nélkülözhetetlen az előrehaladáshoz. A zene, a fuvolázás, az előadásmód legegyszerűbb elemeit (dallam, ritmus, harmónia, artikuláció, forma, tempó, légzés, hangszertartás, hangképzés, stílusismeret stb.) is időről időre újraértelmezve, egyre magasabb szinten kell tudni megérteni és megvalósítani.

Külön figyelmet kell szentelnünk a tudatosságnak: a zenei elemek és formák megértésének (analízis) és gyakorlati megvalósítási lehetőségeinek. Ez a tanári tevékenység egyik nélkülözhetetlen aspektusa.

Bár az osztatlan tanári képzés elsődlegesen nem a hangversenyezésre készít fel, mégis lényeges, hogy a hallgató egyfajta komplett előadásmódra tegyen szert. Természetesen mindenkinek máshol vannak a hiányosságai, mégis, amennyire lehetséges, ezeken fejlesztve egyfajtateljesség érzetével tudjon interpretátorként is megnyilvánulni.

Fontos cél az önállóság irányában fejleszteni a hallgató képességeit.

Tehát egyik célunk az önfejlesztés, az egész életen át tartó tanulás szellemének kialakítása. Fontos, hogy hallgatóink pályakezdőként szilárd, megalapozott elképzelésekkel, önbizalommal, hivatásszeretettel induljanak el az oktatói pályán. Ugyanakkor ez az önállóság legyen körültekintő, jó értelemben óvatos, megfontolt.

Hangsúlyoznunk kell a gyakorlás és a nyilvános szereplések (szóló, kamara) diploma utáni fontosságát. Érdemes felhívni a hallgató figyelmét a szakma jelenének nyomon követésére: tájékozódjon a legfrissebb szakmai újdonságokról, eredményekről (tanulmányok, könyvek, hangfelvételek). Lényeges a figyelem ráirányítása a zenei médiumok (újság, rádió, hangfelvételek, internet), helyi szakmai közösségek, kulturális intézmények fontosságára, azok szervezésében való esetleges részvételre a későbbiekben.

 1. A tantárgy tartalma

Felvételi anyag:

 • 2 etűd
 • 1 barokk szonáta
 • 1 klasszikus fuvolaverseny lassú és gyors tétele
 • 1 romantikus vagy annál későbbi mű

A tantárgy tartalma:

Ahhoz, hogy a gyermekek szépérzékét, fantáziáját és hallását megfelelően fejleszthesse, a leendő tanárnak maximális igényszinttel, differenciált játékkultúrával és élményszerűen kell interpretálnia a tanítás során a műveket. Az osztatlan tanári képzés főtárgy oktatása az előbbi szempontok figyelembevételével történik, természetesen a középszintű oktatás során elért szintre és az elsajátított készségekre alapozva. A főtárgy órákon a repertoár igényes feldolgozásának fontosabb állomásai (a teljesség igénye nélkül):

 • Helyes művészi értelmezés kialakítása (elemzési szempontok: forma, tempó, metrum, ritmika, harmónia, dallamvezetés, artikuláció, dinamika, hangsúlyozás, karakterek,
 • Stílusismeret szélesítése, differenciálása
 • A megfelelő hangzás és a kívánatos arányok eléréséhez szükséges hangképzés folyamatos fejlesztése
 • A fuvolajáték motorikus összetevőinek tökéletesítése (skálák, etűdök, ujjgyakorlatok)
 • A hallgató memorizálási, lapról olvasási készségének fejlesztése
 • Felkészítés a hangversenyezésre – ma már a zeneiskolai tanárokkal szemben is alapvető elvárás a hangversenyeken való rendszeres fellépés.
 • A főtárgy tanár személyes példájával megalapozza a hallgató növendékekhez való későbbi viszonyát – a jó tanár-diák viszony alapvetően fontos a gyermekek tanítása
 • Önálló gondolkodásra késztetés (például: tanári segítség nélkül megtanult művek)

A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja

 1. szemeszter
  1. Hangképző és technikai etűdök (Andersen Op. 60, Moyse, Jean-Jean)
  2. Figyelembe kell vennünk, hogy más-más felkészültséggel, tudással kerülnek be a ME fuvola tanszakára. Az első szemeszter tehát leginkább a technikai problémák megoldásán dolgozik.
  3. Handel: e-moll szonáta „Il PastorFido” szonáták Telemann: 12 szólófantázia 12 „Methodische Sonaten”
  4. S.Bach: C-dúr, g-moll, Esz-dúr, E-dúr szonáták
  5. Mozart: C-dúr Andante Stamitz: G-dúr fuvolaverseny Schumann: 3 Románc Taffanel: „Mignon” fantázia Hindemith: Szonáta
  6. Honegger: Danse de la Chevre
  7. Fauré: Fantázia
  8. Varese: „Density”21.5
 1. szemeszter
  1. További hangképző és technikai etűdök (felkészültségnek megfelelő!)
  2. Még ebben a szemeszterben is a legfontosabb feladat, a szép fuvolahang megteremtése, de már nehezebb előadói feladatok elé állítva a hallgatókat.
  3. Paganini: 24 Capriccio-ból
  4. S.Bach: e-moll, h-moll, A-dúr szonáták, c-moll partita, C.Ph.E.Bach: G-dúr fuvolaverseny, a-moll szólószonáta, szonáták Marin Marais: Les Folies d’Espagne
  5. Devienne: Fuvolaversenyekből; e-moll szonáta
  6. Mozart: D-dúr Rondo Doppler: Magyar fantázia
  7. Blodek: Concerto
  8. Taffanel: Andante Pastorale et Scherzettino
  9. Debussy: Syrinx
  10. Bozza: Image
  11. Ibert: Piece
 1. szemeszter
  1. Paganini: Capricciok
  2. Moyse: Virtuóz etűdök
  3. Mozart: D-dúr fuvolaverseny
  4. Beethoven: D-dúr szerenád Kuhlau: 6 Divertimento Mercadante: e-moll fuvolaverseny
  5. Böhm: Fantázia egy Schubert témára
  6. Karg-Elert. Synfonische Kanzone
  7. Dutilleux: Szonatina
  8. Sancan: Szonatina, Widor: Suite
 1. szemeszter
  1. Schubert: Arpeggione Sonata Romberg: fuvolaverseny
  2. Tulou: Gr. Szólók
  3. Demerssemann: Solo de Concert
  4. Böhm: Grande Polonaise Borne: Carmen fantázia
  5. Gaubert: Nocturne
  6. Busser: Andalucia Burton: szonatina Takemitsu: Aria Jolivet: 1-2 varázsige
 1. szemeszter
  1. Lorenzo: 9 Grosse Etüden
  2. Reinecke: „Undine”
  3. Taffanel: „Freischütz” variációk Schubert: „Trockne” Blumen Mozart: G-dúr fuvolaverseny
  4. Genin: FantaisiesurLa Traviata
  5. Molique: Concerto
  6. Briccialdi: Velencei Karnevál
  7. Lorenzo: L’Appassionato
  8. Poulenc: Szonáta
 1. szemeszter
  1. Karg-Elert: Suite Pointilistique
  2. Hindemith: 8 szólódarab Prokofjev: Szonáta Debussy: Trioszonáta Mouquet: „Pan” szonáta
  3. Rivier: Concerto
  4. Francaix: Divertimento
  5. Jolivet: 5 Varázsige
  6. Yun: Garak
 1. szemeszter
  1. S.Bach: a-moll partita C.Ph.E.Bach: d-moll fuvolaverseny Mozart: G-dúr fuvolaverseny Schubert: Arpeggione szonáta
  2. Ibert: Fuvolaverseny
  3. Feld: Concerto
  4. Liebermann: Szonáta
  5. Berio: Sequenza
  6. IsangYun: Etűdök
  7. Takemitsu: Voice Jeney: Soliloquium
  8. Szöllősy: Trepezzi
 1. szemeszter

Felkészülés a diplomahangversenyre.

Záróvizsga-követelmények:

Időtartam: 35-45 perc

 1. 1 barokk mű
 2. 1 versenymű saroktétele
 3. 1 előadási darab
 4. 1 kortárs szerző műve
 5. 1 kamaramű
 6. Ajánlott minden szemeszterben 2-3 tanszaki hangversenyen részt venni. Vizsga minden szemeszter végén.
 1. A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke
  1. Quantz: Fuvolaiskola