Fagott

Fagott

 1. A tantárgy általános célja és képzési követelményei

A tantárgy célja az alapképzés során elsajátított hangszertechnikai, zenei, stílusbeli ismeretek elmélyítése, továbbfejlesztése, az egész életen át tartó kompetenciák hatékony fejlesztése (ezen belül a precíz kottaolvasás, szövegértés és egyéb szöveges információfeldolgozás), azaz a zenei anyag önálló feldolgozására nevelés révén a kor követelményeinek megfelelni tudó zenetanárok képzése.

A tárgy tartalmát a megtanulandó etűdök és előadási darabok képezik. Az etűdtanulásnál tudatosuljon a hallgatóban, hogy az milyen technikai és zenei elemek begyakorlására alkalmas, és legyen képes ezeket az elemeket önállóan alkalmazni.

Az előadási darabok a zenei, kifejezésbeli, stílusbeli és előadói képességek fejlesztésében játszanak szerepet. Kiválasztásuknál törekedni kell a virtuóz előadást, illetve az elmélyültebb muzsikálást igénylő művek helyes arányára. További követelmény, hogy a repertoár minél szélesebb stíluskört öleljen fel, nem mellőzve a zenei stíluskorszakok kialakulásában szerepet játszó „kismesterek” alkotásait.

 1. A tantárgy tartalma

Felvételi vizsga anyaga:

 • Két etűd
 • Két előadási darab választhatóan barokk, klasszikus, romantikus vagy XX. századi stílusból.
 1. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja

A szemeszterenként megtanulandó tananyag:

 • 10-15 etűd
 • 1 Vivaldi versenymű vagy barokk szonáta
 • 1 klasszikus vagy romantikus versenymű
 • 2 előadási darab
 • 1 magyar szerző műve zenekari állások

Vizsgakövetelmények:

 • 3-4 etűd a végzett anyagból barokk versenymű vagy szonáta
 • 1 klasszikus vagy romantikus versenymű 2 tétele
 • 1 előadási darab

Záróvizsga-követelmény:

 • 1 barokk mű
 • 1 teljes versenymű
 • 1 előadási darab
 • 1 kamaramű
 • A záróvizsgakoncert műsora különböző zenei stíluskorszakokból állítandó össze. Időtartama
 • 40-45 perc.
 1. A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke

A tanár a szemeszterek anyagát a hallgató egyéni adottságait és felkészültségét figyelembe véve az alábbi irodalomjegyzékből állítja össze.

Etűdök:

 • Oromszegi: 10 modern fagott etűd
 • Bozza: 15 napi gyakorlat
 • Giampieri: Fagott etűdök Moortel: 7 etűd

Előadási darabok:

 • Vivaldi 36 fagott versenye
 • Boismortier, Telemann, Marcello és más barokk szerzők szonátái
 • Fasch: C-dúr concerto Fasch: B-dúr fagott verseny
 • Devienne: C-dúr fagott verseny
 • Devienne: F-dúr szonáta
 • J. Chr. Bach: B-dúr és Esz-dúr versenyművek
 • Winter: Concertino Op.30.
 • Wanhal: Fagott verseny
 • Danzi: F-dúr fagott verseny
 • Kaliwoda: Téma és változatok
 • Mozart: B-dúr fagott verseny
 • Weber: Andante és magyar rondó, F-dúr fagott verseny
 • Hummel: F-dúr fagott verseny
 • Francaix: Divertissiment Francaix: Fagott verseny Tansman: Szonatina
 • Tansman: Szvit
 • Bozza: Recitativo, siciliano et rondo
 • Bozza: Concertino
 • Bozza: Fantasy
 • Dutilleux: Sarabande et cortege
 • Lendvai Péter: Ólomkatona Csemiczky Miklós: Partita
 • Kazacsay Tibor: Fagott verseny
 • Maros Rudolf: Fagott verseny
 • Petrovics Emil: Passacagliain blues
 • Hollós Máté: Párbeszéd a láthatatlannal