Blockflöte

 1. A tárgy általános és specifikus célkitűzései

A főtárgyi képzés legfőbb célja a hangszeres technika szisztematikus fejlesztése, a hangszer irodalmának átfogó megismerése. A furulya egyes stíluskorszakainak, a korszakhoz tartozó sajátos játékmódoknak a gyakorlatban történő elsajátítása, felkészülve a tanári pályán felmerülő feladatok megoldására is.

 1. A tantárgy tartalma

2.1. Felvételi anyag

 • XX. századi szólómű
 • Barokk versenymű lassú és gyors tétele
 • Kora barokk vagy francia barokk mű
  Az előzőektől eltérő stílusú szabadon választott darab

2.2.  A tantárgy tartalma

A korábbi tanulmányok során megszerzett ismeretek bővítése és kreatív módon történő alkalmazása. Ebben kiemelt szerepet játszik a hangképzés és az intonáció minőségének fejlesztése, a különböző artikulációs formák differenciált használata, és a sajátos dinamikai módozatok teljes körű megvalósítása. A főtárgyi képzés másik fő feladata a furulya irodalmának teljes áttekintése, a stílushű interpretáció elsajátítása, differenciált megvalósítása. Különös figyelmet kell fordítani a hangszer 20-21 századi repertoárjára és az ott megjelenő új technikai és zenei elemek elsajátítására. A képzés során a hallgató számára biztosítani kell az előadóművészi és pedagógiai repertoár tudatos építését, melynek keretében széles körű lehetőségeket kell nyújtani a színpadi rutin megszerzéséhez és a minél teljesebb metodikai tárház kiépítéséhez.

 1. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja

Az 1-7. szemeszter végén kollokvium az alábbi követelmények szerint, a 8. szemeszter végén záróvizsga hangverseny. A hallgató minden szemeszterben köteles félévenként legalább egy alkalommal tanszaki hangversenyen, vagy egyéb zenei rendezvényen egyénileg is szerepelni.

 1. szemeszter
  A középiskolai etűdanyag átismétlése Olasz stílusú nagybarokk művek játéka

Vizsgaanyag:

 • 2 etűd
 • Teljes nagybarokk szonáta
 1. szemeszter
 • Magasabb technikai követelményeket támasztó etüdök
 • Olasz stílusú nagybarokk művek játéka
 • Barokk versenyművek áttekintése

Vizsgaanyag:

 • 2 etűd
 • Nagybarokk szonáta tételek Teljes versenymű
 1. szemeszter
 • Magasabb technikai követelményeket támasztó etüdök
 • Barokk szólóművek, fantáziák
 • Ismerkedés a 20. századi irodalommal

Vizsgaanyag:

1 terjedelmesebb etűd Telemann fantáziák 20. századi szólómű

 1. szemeszter
 • Magasabb technikai követelményeket támasztó etüdök Korabeli díszített szonáták áttekintése
 • 20. századi irodalom elmélyítése

Vizsgaanyag:

 • 1 összetett etűd
 • Telemann: Metodikus szonáta 20. századi zongora kíséretes mű
 1. szemeszter
 • A 13-14. századi hangszeres zene teljes áttekintése
 • A francia barokk repertoár ismeretének bővítése
 • A 20. század első felének furulyát is érintő tendenciái

Vizsgaanyag:

 • középkori táncfüzér, illetve estampida formájú sorozat kevert stílusú (olasz-francia) 18. századi mű
 • neo- és posztmodern mű 1960 előtt
 1. szemeszter
 • A 15-16. század furulya szempontjából fontos művek teljes áttekintése
 • A korabarokk repertoár ismeretének bővítése
 • A 20. század második felének furulyát is érintő tendenciái

Vizsgaanyag:

 • reneszánsz táncfüzér, intabuláció 17. századi olasz vagy német mű
 • avantgarde mű, lehetőleg alleotorikus lejegyzésű
 1. szemeszter
 • A 16-18. század diminúciós kiadványainak átfogó ismerete és alkalmazása A 19. századi (csákány) irodalom ismeretének bővítése
 • A 21. század furulyát is érintő legújabb tendenciáinak megismerése
 1. szemeszter:

Felkészülés a záróvizsgára

Záróvizsga-követelmény:

Négy különböző stíluskörből választott önálló 35-45 perces műsor előadása, saját díszítési, diminúciós megoldások kreatív alkalmazásával. A programban feltétlenül szerepelnie kell XX-XXI. századi és egy kamara műnek.

 1. A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke
 • A jelzett időszakban élt szerzők művei, illetve lejegyzett gyűjtemények anyaga Etűdök (Boeke, Linde, Staeps, Paubon, Winterfeld,)
 • Barokk szólóművek (Telemann, Quantz, Braun, Boismortier)
 • XIII-XIV. század: F. Landini, G. Machaut, Ph.deVitry, G. Dufay, táncfeljegyzések (Saltarellók, Istanpitták, Trottók ,Rották)
 • XV-XVI. század: P Hoffhaimer, K. Paumann, A. Willaert, T. Stolzer, L. Senfl, T. Morley, V. Ruffo, F. Maschera, GlogauerLiederbuch
 • Korabarokk: D. Castello, G. B. Fontana, B. Marini, G. Frescobaldi, S. Rossi, B. Selma, T. Merula, C. Montalbano, G. P. Cima, H. I. Biber, L. Schmelzer
 • XVI-XVIII. század diminúciós kiadványai: G. Bassano, F. Rognoni, D. Ortiz, dallaCasa, J. Eyck, G. L. Conforto, The DivisionFlute, J. Mattheson, J. J. Quantz
 • Francia barokk: J.M.Hotteterre, F. Diupart, M. P. Monteclair, P.D. Philidor, N. Chedeville, J.B.Boismortier, M. Barre, L. Hervelois
 • Nagybarokk szonáták (Bach, Bellinzani, Händel, Telemann, Barsinti, Castrucci, Mancini) Barokk versenyművek (Vivaldi, Telemann, Sammartini, A. Scarlatti)
 • XIX. századi művek (Krämer, Heberle, Gebauer, Klingenbrunner,)
 • XX. század első fele: H. Poser, W. Begmann, H. U. Staeps, R. Canpagne
 • XX. század második fele: H. M. Linde, M. Zahnhauser, S. Borris, A. Dowald, G. Winters, R. Bois, M. Maute, Sinohara