Trombita

Trombita

 1. A szakirány általános célkitűzései:

A hallgatók olyan szakmai tudást és általános zenei műveltséget sajátítsanak el, amely alkalmassá teszi őket a szakképesítésük szerinti munkakörök ellátására.

A szakirány általános feladatai:

Ismertesse meg a hallgatóval a magasrendű zenei kifejezéshez és a hivatásos hangszerkezeléshez szükséges játékmódot, tudatosítsa a játékmódok és a zenei elképzelés összefüggő egységét; fejlessze a tanulók zenei képességeit, ritmusérzéküket, zenei hallásukat, zenei emlékezetet, az alkotó kézelőerőt és az előadókészséget; alakítsa ki a gondolkodás, az önálló szellemi irányítás képességét, az állandó önművelés igényét; ismertesse meg a hangszeres játék és a zenei előadás összefüggéseit; ismertesse meg a hangszer irodalmának legfőbb stílusait; tegye fogékonnyá a kortárs zene befogadására; érje el, hogy a hangszeres játék, a zeneirodalom megismerése fejlessze a tanulók erkölcsi jellemvonásait (akarat, állóképesség stb.), esztétikai érzékét, formálja személyiségét.

 1. A tantárgy tartalma

Felvételi anyag

Klasszikus

 1. Dúr és összhangzatos moll skálák bemutatása különböző tempókban és játékmódokban (staccato, legato), egyszerűbb hangnemekben
 2. 2 etűd az Arban iskolából, a 14 etűd közül
 3. 2 szabadon választott trombita koncert. (A szakközépiskolai záróvizsga anyagából.)

 Jazz

 1. 3 különböző (lassú, közép, gyors) tempójú és különböző jellegű (ballada, latin, swing, páros és páratlan metrum) közismert jazz standard szolisztikus bemutatása (téma – improvizáció – téma). Ezekhez a darabokhoz zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
 2. Egy leírt improvizációból való részlet (1-2 periódus) stílusos bemutatása. Csak kiemelkedő trombita művész (Clifford Brown, Miles Davis, Freddie Hubbard stb.) transzkripciója játszható. A leírt rögtönzés egy példányát a felvételi bizottságnak kell benyújtani. (Ha a felvételiző más úton nem tudná beszerezni, ilyen jellegű anyagok a Jazz Tanszék trombita szakján fénymásolásra kölcsönkérhetők.)
 3. Blues-improvizáció egyszerű harmóniákkal, többféle tempóban, könnyebb hangnemekben
 4. Mintegy 10 közismert jazz standard repertoárszerű játéka kívülről, eredeti harmonizációban. (Témabemutatás stílusos frazírozással, rögtönzés nélkül.) – Lapról játék: egy, a vizsgán megadott könnyebb motívum blattolása, lehetőleg stílusos frazírozással.
 5. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja

 Jazz-harsona:

 1. A jazz-muzsika frazeálásának sajátosságai.
 2. Az egyenletes mérőütésre játszás nyolcados és triolás lüktetésben;
 3. Swinges (off beates) lüktetés, hangsúlyozás;
 4. Különbségtétel a nyolcados és triolás lüktetés között, egy darabon belül.
 5. Hangsúlyozás alapvető összefüggéseinek lefektetése.
 6. Ritmikai elv, és dallamvezetés összevetése. Dallamfrázisok elemzése és eljátszása.
 7. Az improvizáció alapjainak áttekintése, alapvető harmóniák, és a hozzájuk rendelhető skálák. Alapvető akkordok (moll7, domináns7, dúr Maj, dúr 6…) és a hozzájuk rendelhető legalapvetőbb skálák (dór, mixolid, dúr); II-V-I, III-VI-II-V-I szekvenciák gyakorlása minden dúr, és összhangzatos moll hangnemekben.
 8. Repertoár építése.
 9. Transzkripciók készítése és elemzése
 10. Skálagyakorlatok
 11. Diatonikus skálák és gyakorlataik (terc és kvart menetek, hármas és négyes hangzatbontások) gyakorlása, minden dúr hangnemben