Szaxofon

 1. A szakirány általános célkitűzései:

A hallgatók olyan szakmai tudást és általános zenei műveltséget sajátítsanak el, amely alkalmassá teszi őket a szakképesítésük szerinti munkakörök ellátására.

A szakirány általános feladatai:

Ismertesse meg a hallgatóval a magasrendű zenei kifejezéshez és a hivatásos hangszerkezeléshez szükséges játékmódot, tudatosítsa a játékmódok és a zenei elképzelés összefüggő egységét; fejlessze a tanulók zenei képességeit, ritmusérzéküket, zenei hallásukat, zenei emlékezetet, az alkotó kézelőerőt és az előadókészséget; alakítsa ki a gondolkodás, az önálló szellemi irányítás képességét, az állandó önművelés igényét; ismertesse meg a hangszeres játék és a zenei előadás összefüggéseit; ismertesse meg a hangszer irodalmának legfőbb stílusait; tegye fogékonnyá a kortárs zene befogadására; érje el, hogy a hangszeres játék, a zeneirodalom megismerése fejlessze a tanulók erkölcsi jellemvonásait (akarat, állóképesség stb.), esztétikai érzékét, formálja személyiségét.

 1. A tantárgy tartalma

Felvételi anyag

Klasszikus

 1. Dúr és összhangzatos moll skálák bemutatása különböző tempókban és játékmódokban (staccato, legato) a következő hangnemekben: C, G, D, A, E, H, Fisz, F, B, Esz, Asz, Desz dúrban illetve a párhuzamos mollokban.
 2. 1 klarinét, esetleg fuvola előadási darab stílusos előadása kottából vagy kívülről.

Jazz

 1. 3 különböző (lassú, közép, gyors) tempójú és különböző jellegű (ballada, latin, swing, páros és páratlan metrum) közismert jazz standard szolisztikus bemutatása (téma – improvizáció – téma). Ezekhez a darabokhoz zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
 2. Egy leírt improvizációból való részlet (1-2 periódus) stílusos előadása. Csak kiemelkedő szaxofon művész (Parker, Gordon, Coltrane, Brecker stb.) transzkripciója mutatható be. A leírt rögtönzés egy példányát a felvételi bizottságnak kell benyújtani. (Ha a felvételiző más úton nem tudná beszerezni, ezek az anyagok a Jazz Tanszék szaxofon szakján fénymásolásra kölcsönkérhetők.)
 3. Mintegy 10 közismert jazz standard repertoárszerű ismerete kívülről, eredeti harmonizációban. (Témák stílusos frazírozással; két-három darabra rögtönözni is kell.)
 4. Blues-improvizáció egyszerű harmóniákkal, többféle tempóban, három hangnemben (C, F, B dúrban).
 5. Lapról játék: egy, a vizsgán megadott motívum blattolása, lehetőleg a stílusnak megfelelő frazírozással.
 1. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja
 1. szemeszter: 

Technikai képzés; skálák: C, F, G, Bb dúr és moll; az ezekhez tartozó diatonikus harmóniák bontása, futam klasszikus és jazz frazírozással; a skálákkal párhuzamosan a J. Viola iskolából az etűdök megtanulása; Stílusgyakorlatok, zenei képzés.

Bob Mintzer: 14 Blues and Funk Etudes 1-5. etűd; Charlie Parker Omnibook kötetből 6-8 előadási darab 3-4 transzkripció elkészítése, bemutatása az eredeti felvétellel együtt; Improvizációs készség fejlesztése;    egyszerűbb swing és bebop motívumokat tartalmazó patternek lejegyzése és megtanulása transzkripciók, valamint saját ötletek alapján (II-V-I, III-VI-II-V stb.); ezen patternek játéka minden hangnemben szekvenciálisan; Repertoárismeret: 10 egyszerűbb standard, ill. Blues

2. szemeszter: 

Technikai képzés; skálák: D, Eb, A, Ab dúr és moll; az ezekhez tartozó diatonikus harmóniák bontása, futam klasszikus és jazz frazírozással; a skálákkal párhuzamosan a J. Viola iskolából az etűdök megtanulása; Stílusgyakorlatok, zenei képzés.    Bob Mintzer: 14 Blues and Funk Etudes 6-10. etűd; Charlie Parker Omnibook kötetből 6-8 előadási darab; 4 komplett transzkripció elkészítése, bemutatása az eredeti felvétellel együtt; Improvizációs készség fejlesztése; a standard számokban előforduló harmóniai fordulatok modális és alterált skálákkal való kidolgozása egyszerű, nem kadenciális harmóniasorok hallás utáni felismerése – improvizáció dúr és moll bluesok minden hangnemben. Repertoárismeret: 10 egyszerűbb standard, ill. Blues

3. szemeszter: 

Technikai képzés; skálák: E, Db, H, Gb dúr és moll; az ezekhez tartozó diatonikus harmóniák bontása, futam klasszikus és jazz frazírozással; a skálákkal párhuzamosan a J. Viola iskolából az etűdök megtanulása; Stílusgyakorlatok, zenei képzés.    Bob Mintzer: 14 Blues and Funk Etudes 11-14. etűd; Charlie Parker Omnibook kötetből 6-8 előadási darab; 4 komplett transzkripció elkészítése, bemutatása az eredeti felvétellel együtt; Improvizációs készség fejlesztése; kadenciális harmóniafordulatok behelyettesítésekkel (III-bIII-II-bII-I stb.); kötött tempójú, kíséret nélküli improvizáció adott harmóniasorokra, ill. standardre (ún. „lábra játék”); egyszerűbb standardek játéka tizenkét hangnemben. Repertoárismeret:_ 10 darab standard és blues

 1. szemeszter: 

Technikai képzés; skálák: F#, Cb, C# dúr és moll; az ezekhez tartozó diatonikus harmóniák bontása, futam klasszikus és jazz frazírozással; a skálákkal párhuzamosan a J. Viola iskolából az etűdök megtanulása; Stílusgyakorlatok, zenei képzés.

Bob Mintzer: 14 Jazz and Funk Etudes 1-5. etűd; Charlie Parker Omnibook kötetből 8-10 előadási darab; 4 komplett transzkripció elkészítése, bemutatása az eredeti felvétellel együtt; Improvizációs készség fejlesztése; a kvartos (sus) harmóniák ismerete, a pentaton skálák beépítése, motivikus játéka; dó pentatonok behelyettesítése különböző blues harmóniamenetekbe; improvizációs gyakorlatok ritmikai megkötésekkel (pl.: motívum indítások meghatározott helyről, az ütemen belül); az improvizáció felépítése rövidebb (5-6 hangos), változatos ritmikájú dallamívekből. Repertoárismeret: 10 darab nehezebb harmonizációjú standard, modern bluesok

5-6. szemeszter: 

Technikai képzés; skálagyakorlatok kromatikus játéka; adott patternek játéka a kromatikus és egészhangú skála, ill. különféle akkordok hangjaira, valamint ezen motívumok forgatása, tükörfordítása; a modern jazz akkord- és skálakészlete – tengelyrendszer; Stílusgyakorlatok, zenei képzés; Bob Mintzer: 14 Jazz and Funk Etudes 6-10. etűd; Charlie Parker Omnibook kötetből 8-10 előadási darab; 4 komplett transzkripció elkészítése, bemutatása az eredeti felvétellel együtt; Improvizációs készség fejlesztése; a technikai képzésben jelzett eszközök alkalmazása az improvizációban ; in – out” játék; standardek játéka minden hangnemben. Repertoárismeret: 10 darab nehezebb ritmusú standard

7-8. szemeszter: 

Technikai képzés; akkord- és skálagyakorlatok kromatikus játéka; ritmikailag bonyolultabb patternek játéka a kromatikus és egészhangú skála, ill. különféle akkordok hangjaira, valamint ezen motívumok forgatása, tükörfordítása; Stílusgyakorlatok, zenei képzés.

Bob Mintzer: 14 Jazz and Funk Etudes 11-14. etűd; Charlie Parker Omnibook kötetből 8-10 előadási darab; 4 komplett transzkripció elkészítése, bemutatása az eredeti felvétellel együtt; Improvizációs készség fejlesztése; a modern jazz különböző irányzatainak ismerete, ill. alkalmazása; improvizációk páratlan metrumokban; standardek átalakítása és játéka páratlan metrumokban. Repertoárismeret: 10 darab nehezebb harmonizációjú, illetve ritmikájú standard

Kötelező irodalom

 • Joseph Viola: The Technique of the Saxophone Vol. II.
 • Charlie Parker: Omnibook
 • Bob Mintzer: 14 Blues and Funk Etudes
 • Bob Mintzer: 14 Jazz and Funk Etudes
 • Jamey Aebersold: Play Along sorozat kiadványai

 Ajánlott irodalom

 • Hal Crook: How to Improvise
 • Jerry Bergonzi: Inside Improvisation Series Vol. 1 – 6
 • Gary Campbell: Triad Pairs for Jazz
 • Gary Campbell: Expansions