Harsona

Kredit: 64.
Félévek száma: 8.
Heti óraszám
: 2 óra
Típusa: Gyakorlat
Értékelés módja: 1-7 szemeszter Kollokvium 8 szemeszter államvizsga

 1. A szakirány általános célkitűzései:

A hallgatók olyan szakmai tudást és általános zenei műveltséget sajátítsanak el, amely alkalmassá teszi őket a szakképesítésük szerinti munkakörök ellátására.

A szakirány általános feladatai:

Ismertesse meg a hallgatóval a magasrendű zenei kifejezéshez és a hivatásos hangszerkezeléshez szükséges játékmódot, tudatosítsa a játékmódok és a zenei elképzelés összefüggő egységét; fejlessze a tanulók zenei képességeit, ritmusérzéküket, zenei hallásukat, zenei emlékezetet, az alkotó kézelőerőt és az előadókészséget; alakítsa ki a gondolkodás, az önálló szellemi irányítás képességét, az állandó önművelés igényét; ismertesse meg a hangszeres játék és a zenei előadás összefüggéseit; ismertesse meg a hangszer irodalmának legfőbb stílusait; tegye fogékonnyá a kortárs zene befogadására; érje el, hogy a hangszeres játék, a zeneirodalom megismerése fejlessze a tanulók erkölcsi jellemvonásait (akarat, állóképesség stb.), esztétikai érzékét, formálja személyiségét.

 1. A tantárgy tartalma

Felvételi anyag

Klasszikus

 1. Dúr és összhangzatos moll skálák bemutatása különböző tempókban és játékmódokban (staccato, legato), egyszerűbb hangnemekben.
 2. 2 etűd Kopprasch iskolájának II. füzetéből.
 3. 2 szabadon választott előadási darab. (Például Saint-Saens: Kavatina; Sachse: Koncert; Gafe: Koncert; De La Nux: Koncert; Spinelli: Koncert vagy hasonló nehézségű darabok.)

Jazz

 1. 3 különböző (lassú, közép, gyors) tempójú és különböző jellegű (ballada, latin, swing, páros és páratlan metrum) közismert jazz standard szolisztikus bemutatása (téma – improvizáció – téma). Ezekhez a darabokhoz zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
 2. Blues-improvizáció egyszerű harmóniákkal, többféle tempóban, egyszerűbb hangnemekben.
 3. Mintegy 10 közismert jazz standard repertoárszerű játéka kívülről, eredeti harmonizációban. (Témák bemutatása stílusos frazírozással, rögtönzés nélkül.)
 4. Lapról játék: egy, a vizsgán megadott motívum blattolása, lehetőleg stílusos frazírozással.
 1. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja

 Jazz-harsona:

 • A jazz-muzsika frazeálásának sajátosságai.
 • Az egyenletes mérőütésre játszás nyolcados és triolás lüktetésben;
 • Swinges (off beates) lüktetés, hangsúlyozás;
 • Különbségtétel a nyolcados és triolás lüktetés között, egy darabon belül.
 • Hangsúlyozás alapvető összefüggéseinek lefektetése.
 • Ritmikai elv, és dallamvezetés összevetése. Dallamfrázisok elemzése és eljátszása.
 • Az improvizáció alapjainak áttekintése, alapvető harmóniák, és a hozzájuk rendelhető skálák. Alapvető akkordok (moll7, domináns7, dúr Maj, dúr 6…) és a hozzájuk rendelhető legalapvetőbb skálák (dór, mixolid, dúr); II-V-I, III-VI-II-V-I szekvenciák gyakorlása minden dúr, és összhangzatos moll hangnemekben.
 • Repertoár építése.
 • Transzkripciók készítése és elemzése
 • Skálagyakorlatok
 • Diatonikus skálák és gyakorlataik (terc és kvart menetek, hármas és négyes hangzatbontások) gyakorlása, minden dúr hangnemben