Gitár

Gitár

 1. A szakirány általános célkitűzései:

A hallgatók olyan szakmai tudást és általános zenei műveltséget sajátítsanak el, amely alkalmassá teszi őket a szakképesítésük szerinti munkakörök ellátására.

A szakirány általános feladatai:

Ismertesse meg a hallgatóval a magasrendű zenei kifejezéshez és a hivatásos hangszerkezeléshez szükséges játékmódot, tudatosítsa a játékmódok és a zenei elképzelés összefüggő egységét; fejlessze a tanulók zenei képességeit, ritmusérzéküket, zenei hallásukat, zenei emlékezetet, az alkotó kézelőerőt és az előadókészséget; alakítsa ki a gondolkodás, az önálló szellemi irányítás képességét, az állandó önművelés igényét; ismertesse meg a hangszeres játék és a zenei előadás összefüggéseit; ismertesse meg a hangszer irodalmának legfőbb stílusait; tegye fogékonnyá a kortárs zene befogadására; érje el, hogy a hangszeres játék, a zeneirodalom megismerése fejlessze a tanulók erkölcsi jellemvonásait (akarat, állóképesség stb.), esztétikai érzékét, formálja személyiségét.

 1. A tantárgy tartalma

Felvételi anyag

 1. 3 különböző (lassú, közép és gyors) tempójú és különböző jellegű közismert jazz standard bemutatása: téma, improvizáció, harmónia-játék, akkordikus kíséret.
 2. Dúr és moll blues-játék (improvizáció, akkordikus játék, téma nélkül) több hangnemben és tempóban.
 3. Mintegy 10 jazz standard repertoárszerű (kívülről való) ismerete (téma és rögtönzés), eredeti harmonizációban. A repertoárt a felvételi bizottságnak beadott vizsgaanyagban fel kell sorolni.
 4. Rögtönzés a vizsgán megadott harmóniasorra. – Lapról játék: egy, a vizsgán megadott dallam, illetve akkordsor blattolása.
 5. A gyakrabban használt jazzakkordok alaphelyzetben és különböző megfordításokban való bemutatása.
 1. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja
 1. szemeszter: 

A jazzakkord-készlet kibővítése, önálló harmóniafűzési gyakorlatok; előadási darabok, jazz etűdök; rögtönzési és hangszertechnikai gyakorlatok; motívumok, patternek lejegyzése, elemzése; lapról olvasási gyakorlatok; repertoár: 10 darab (egyszerűbb standard illetve blues, valamennyi kívülről)

 1. szemeszter: 

Előadási darabok, jazz etűdök; rögtönzési és hangszertechnikai gyakorlatok; motívumok, patternek, akkordfelrakások lejegyzése, elemzése; egyszerűbb transzkripciók és elemzéseik; lapról olvasási gyakorlatok; repertoár: 10 új darab (egyszerűbb standard illetve blues, valamennyi kívülről)

 1. szemeszter: 

Előadási darabok, jazz etűdök; rögtönzési és hangszertechnikai gyakorlatok; standard-elemzések, harmóniai és dallami struktúrák; motívumok, patternek, akkordfelrakások lejegyzése, elemzése; egyszerűbb transzkripciók és elemzéseik; lapról olvasási gyakorlatok; repertoár: 10 új darab (egyszerűbb standard illetve blues, valamennyi kívülről)

 1. szemeszter: 

Előadási darabok, jazz etűdök; rögtönzési és hangszertechnikai gyakorlatok; standard-elemzések, reharmonizációs lehetőségek; transzkripciók, nagy gitáros egyéniség játékstílusának elemzése; jellegzetese motívumok, patternek gyűjtése, komponálása; lapról olvasási gyakorlatok; repertoár: az eddig tanult darabok ismétlése, valamint 10 új darab

5.-6. szemeszter: 

Előadási darabok, jazz etűdök; rögtönzési és hangszertechnikai gyakorlatok; standard-elemzések, reharmonizációs lehetőségek, dallami újragondolások; a szólisztikus gitárjáték lehetőségei, stílusai; transzkripciók, más hangszeren játszott rögtönzések lejegyzése, elemzése; lapról olvasási gyakorlatok; repertoár: az eddig tanult darabok ismétlése, valamint 10 új darab megtanulása (valamennyi kívűlről)

7.-8. szemeszter: 

Előadási darabok, jazz etűdök; rögtönzési és hangszertechnikai gyakorlatok; standard-elemzések, stílusgyakorlatok; önálló komponálási gyakorlatok; transzkripciók, más hangszeren játszott rögtönzések lejegyzése, elemzése; lapról olvasási gyakorlatok; repertoár: az eddig tanult darabok ismétlése, valamint 10 új darab megtanulása (valamennyi kívűlről)