Bőgő

 1. A szakirány általános célkitűzései:

A hallgatók olyan szakmai tudást és általános zenei műveltséget sajátítsanak el, amely alkalmassá teszi őket a szakképesítésük szerinti munkakörök ellátására.

A szakirány általános feladatai:

Ismertesse meg a hallgatóval a magasrendű zenei kifejezéshez és a hivatásos hangszerkezeléshez szükséges játékmódot, tudatosítsa a játékmódok és a zenei elképzelés összefüggő egységét; fejlessze a tanulók zenei képességeit, ritmusérzéküket, zenei hallásukat, zenei emlékezetet, az alkotó kézelőerőt és az előadókészséget; alakítsa ki a gondolkodás, az önálló szellemi irányítás képességét, az állandó önművelés igényét; ismertesse meg a hangszeres játék és a zenei előadás összefüggéseit; ismertesse meg a hangszer irodalmának legfőbb stílusait; tegye fogékonnyá a kortárs zene befogadására; érje el, hogy a hangszeres játék, a zeneirodalom megismerése fejlessze a tanulók erkölcsi jellemvonásait (akarat, állóképesség stb.), esztétikai érzékét, formálja személyiségét.

 1. A tantárgy tartalma

Felvételi anyag

Klasszikus

 1. Skálák (dúr, eól, összhangzatos és melodikus moll), valamint hármashangzatok kis és nagy bontásokban való bemutatása
 2. 3 etűd Montag: Nagybőgő iskola II. vagy Simandl kiadványának III. füzetéből. Az etűdöket úgy kell megválogatni, hogy biztosítsák a hét fekvésben való megfelelő jártasságot.
 3. 1 előadási darab, amely megfelel az etűdök nehézségi szintjének.
 4. Követelmény: a szabályos bal kéz technika megalapozottsága.

Jazz

 1. 3 különböző tempójú és jellegű (ballada, latin, swing stb.) közismert jazz standard előadása. A téma dallami bemutatása, basszus kíséret az eredeti harmonizáció szerint, esetleg szolisztikus rögtönzés. Zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
 2. Blues-játék közepes tempóban, egyszerűbb hangnemekben, a szokásos blues harmonizáció szerinti kíséret. (Szóló rögtönzés nem szükséges.)
 3. Lapról játék: egyszerű klasszikus vagy jazz stílusos blattolása.
 4. Funkciós rend szerint megszólaltatott zongora-akkordokhoz megfelelő basszushangok megtalálása, hallás után.
 1. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja
 1. szemeszter: 

Hangszertechnikai alapozás, alapvető pizzicato módok (I-II-III), bal kéz „kopogás” legato játék elsajátítása, gyakolatok, etűdök, skálák, akkordbontások által. Tónusképzés, tempótartás. Ritmikai alapelvek, ritmus, frazírozás és hangsúlygyakorlatok. Alapvető jazzakkord és funkciós ismeret, harmóniabontások, harmónia-szekveniák, kadenciális gyakorlatok, periódus-gyakorlatok, formák. Tradicionális blues, bluesformák (típusok) patternek, turnbach-ek és transzpozíciójuk. Basszusvezetés: egyszerű basszusok alkalmazása és fűzése, harmóniabontással, majd diatónia, kromatika alkalmazásával. Funkciók biztosítása, megtartása, összekapcsolása. Egy kötelező transzkripció (Doxy), egyéni rögtönzéssel is. Repertoás tanulás: 10 standard. Lapról olvasás.

 1. szemeszter:

A fentiek továbbképzése, gyakorlati alkalmazása, begyakorlásának folytatása folyamatos tempókban (gyorsakban is). Improvizációs készségfejlesztés, egyszerű kísérés és szólózási módokkal. Repertoár tanulás: újabb 10 standard, játékuk egyszerű basszusvezetéssel. Transzkripciók: 2 darab kötelező és 1-2 választott, az alkalmazott iskolák etűdjeinek, darabjainak megfelelő szintű játéka. Lapról olvasás.

 1. szemeszter:

Technikai továbbképzés, hosszanti és haránt gyakorlatok, nagyobb tempók. Daumen fekvések (minimum C-ig), szűk-tág fekvések. Kétoktávos skálák, hármashangzatok, harmóniabontások, szekvenciák, ujjgyakorlatok. Jazz-skálák. Arco játék a jazzban. Ritmus, frazírozás és hangsúlygyakorlatok. Speciális basszus alapritmikák, ritmusképletek. Kísérési és szólózási technikák, improvizációs készségfejlesztés, stílustanulmányok. Basszusvezetés (walking bass) és szólójáték fejlesztése. Transzkripciók: 2 darab kötelező (pl. Paul Chambers) egyéni rögtönzéssel is és 1 választott. Repertoár: 10 újabb standard kísérése, esetleg szólójátéka. Lapról olvasás.

 1. szemeszter:

A fentiek folytatása. Hangköz-skálák (terc, kvart, kvint, szext stb.). Egyéni rögtönzés fejlesztése (kísérés és szólózás terén). Basszusvezetés (ellenmozgás, kontrapunkt alkalmazása ritmikai viszonylatban is). Szólisztikus játék vonóval (arco) is. Latin ostinatók, kubai patternek. Az alkalmazott iskolák megfelelő részei. Transzkripciók: 3 darab kötelező, 2 darab választott, esetleg egyéni rögtönzéssel folytatva (minimum 1 darab). Repertoár: 10 újabb standard, kísérés és szólójátékkal is.

 1. szemeszter:

Technikai gyakorlatok, hangköz-skálák, négyeshangzatok kis és nagy bontása, az egész hangszeren való jártasság elsajátítása, skálák, etűdök, szekvenciák, motívumok, improvizációs minták darabok segítségével. Szűkített és bővített akkordok bontásainak variációi, fél- és egészhangú skálák. Stílustanulmányok, jellegzetes motívumok. Latin , afro-cuban ostinatók, patternek, transzkripciók. A hangszer sajátos lehetőségeinek ismerete, flagelott, glissando, kettősfogások, arpeggiok stb. Szólisztikus, motívikus játék továbbfejlesztése. Alkalmazott iskolák megfelelő részei. Transzkripciók: 4-5 darab kötelező, 2 darab választott. Repertoár: 20 újabb standard, kísérés és szóló. Lapról olvasás.

 1. szemeszter:

Az eddigi tanulmányok stabilizálása, technikai erősítése. Stílustanulmányok: kísérés, szóló, combo, big band játék, swing, latin, jazz-rock, balladajáték alapvető ismerete. Transzkripciók: 2 darab kötelező és 1 darab választott kidolgozása vizsgára; egyikre hasonló stílusú szóló komponálása és rögtönzése. Repertoár: az előzőekben gyűjtött anyag, 60 standard gyakorlása, kísérés és szólójáték szempontjaival. Minimum 3 darab különböző stílusú kidolgozása. Lapról olvasás.

Kötelező irodalom:

 1. William Curtis:_ A modern method for stringbass. (Berklee Sderies)
 2. Frantisek Hertl-Vladimir Hora: Skola hry na Kontrabass v jazzo vych.
 3. John Fischer: Anleitung zur Improvization für Bass (Jazz-Studio)
 4. Ray Brown: Bass Method
 5. Rufus Reid: The Evolving Bassist
 6. Rufus Reid: Bass Lines (Transcribed from Vols. 1&3 of Jamey Aebersold’s)
 7. The Bass Tradition – 36 Transcribed Solos by Todd Coolman
 8. Kubai patternek (Berkes B. lejegyzésében)
 9. Jazz Bass Compendium by Sigi Busch
 10. Afro-Cuban Grooves for Bass and Drums by Lincoln Goines and Robby Ameen

Transzkripciók:

 1. „Doxy”-by Leroy Vinnegar (Berkes B. Lejegyzésében)
 2. „Blues in E flat”-by Oscar Pettiford (Berkes B. Lejegyzésében)
 3. „Blue Spring”-by Paul Chambers (The Bass Tradition-by Todd Coolman)
 4. Trave’s Blues – by Paul Chamber (Berkes B. lejegyzésében)
 5. Just You Just Me – Slam Stewart (The Bass Tradition)
 6. Road Song – by Richard Davis (Berkes B. lejegyzésében)
 7. Now’s The Time – by Ron Carter (The Bass Tradition) vagy
 8. Untittle Blues – by Ron Carter (The Bass Tradition)
 9. Autumn Leaves – by Ron Carter (csak kíséret)
 10. Blues For Basie – by Ray Brown (The Bass Tradition)
 11. Alice in Wonderland – La Faro (kíséret)
 12. Owa Tagu Siam – by Nils-Henning Pedersen
 13. S’posin – by La Faro (The Bass Tradition)
 14. Confirmation – by Buddy Clark
 15. Autumn Leaves solo – by Ron Carter

Ajánlott irodalom:

 1. Rufus Reid: the evolving Bassist
 2. Oscar Pettiford-Eric Mascholm: Jazz Bass Facing
 3. Oscar Pettiord: 80 Bass Solos by Volker Nahrmann
 4. Jazz Bass Compendium by Sigi Buscg
 5. Latin Bass Elective by Tim Emmons
 6. The True Cuban Bass by Carlos Del Puerto and Silvio Verger
 7. Jazz Riffs for Bass by Rick Laird
 8. Jamey Aebersold: A New Approach to Jazz
 9. Improvisation (Music minus one) lehetőség szerint valamenyi példánya ajánlott.