Basszusgitár

Kredit: 64
Félévek száma: 8
Heti óraszám: 2 óra
Típusa: Gyakorlat
Értékelés módja: 1-7 szemeszter Kollokvium 8 szemeszter államvizsga

 1. A szakirány általános célkitűzései:

A hallgatók olyan szakmai tudást és általános zenei műveltséget sajátítsanak el, amely alkalmassá teszi őket a szakképesítésük szerinti munkakörök ellátására.

A szakirány általános feladatai:

Ismertesse meg a hallgatóval a magasrendű zenei kifejezéshez és a hivatásos hangszerkezeléshez szükséges játékmódot, tudatosítsa a játékmódok és a zenei elképzelés összefüggő egységét; fejlessze a tanulók zenei képességeit, ritmusérzéküket, zenei hallásukat, zenei emlékezetet, az alkotó kézelőerőt és az előadókészséget; alakítsa ki a gondolkodás, az önálló szellemi irányítás képességét, az állandó önművelés igényét; ismertesse meg a hangszeres játék és a zenei előadás összefüggéseit; ismertesse meg a hangszer irodalmának legfőbb stílusait; tegye fogékonnyá a kortárs zene befogadására; érje el, hogy a hangszeres játék, a zeneirodalom megismerése fejlessze a tanulók erkölcsi jellemvonásait (akarat, állóképesség stb.), esztétikai érzékét, formálja személyiségét.

 1. A tantárgy tartalma

Felvételi anyag

 1. Skálák (dúr, eol, összhangzatos és melodikus moll), valamint hármashangzatok kis és nagy bontásokban való bemutatása
 2. 3 különböző tempójú és jellegű (ballada, latin, swing stb.), közismert jazz standard bemutatása. A téma dallami előadása; basszuskíséret és eredeti harmonizáció szerint. Esetleg szolisztikus rögtönzés. Zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, az adott hangnemre transzponált, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
 3. Blues-játék: közepes tempóban, egyszerűbb hangnemekben. A szokásos blues-harmonizáció szerinti kíséret, rögtönzés nem szükséges.
 4. Mintegy 10 jazz standard repertoárszerű (kívülről való) ismerete. Csak kíséret szükséges, az eredeti harmonizáció szerint. A repertoárt a felvételi bizottságnak beadott vizsgaanyagban fel kell sorolni.
 5. Különböző jellegű kíséretek (swing, 8/8, latin, jazz-rock stb.) bemutatása a vizsgán megadott harmóniasorra.
 6. Funkciós rend szerint megszólaltatott zongora-akkordokhoz megfelelő basszushangok megtalálása, hallás után
 7. Lapról játék: egyszerű klasszikus vagy jazz-motívumok stílusos blattolása.
 1. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja
 1. szemeszter:

technikai gyakorlatok (szemeszterenként 4-5); játékformák, stílusok: walking bass, egyszerűbb latin ritmusok és tizenhatodos rock alapok; transzkripciók: kíséretek leírása és játszása (szemeszterenként 3-4); repertoár 10 standard kísérete; lapról olvasás: egyszerűbb kíséretek blattolása

 1. szemeszter:

technikai gyakorlatok (szemeszterenként 4-5); transzkripciók leírása, játszása (szemeszterenként 3-4); reperoár: 10 újabb standard kísérete, esetleg téma játéka; lapról olvasás fejlesztése

 1. szemeszter:

technikai gyakorlatok (szemeszterenként 4-5); jazz patternek, motívumok stílusos frazírozása II-V-I motívumok gyűjtése, elemzése; stílusok: a már tanultak bővítése, latin, rock, blues; transzkripciók: 4-5 szóló leírása, elemzése és játéka; reperoár: 10 újabb standard

 1. .szemeszter:

technikai gyakorlatok (szemeszterenként 4-5); II-V-I motívumok komponálása, transzponálása; stílusok: 3/4-es illetve balladajáték; transzkripciók: 4-5 szóló leírása, elemzése és játéka repertoár: további 10 standard; lapról olvasás fejlesztése

5.-6 . szemeszter: 

gyakorlatok (szemeszterenként 4-5); harmóniai fordulatokra több stílusban kíséretek szólók rögtönzése; transzkripciók: más hangszeres szólók leírása, játszása, elemzése; repertoár: eddigiek ismétlése további 10 standard; lapról olvasás: témák, motívumok frazírozásos blattolása

7.-8. szemeszter: 

repertoár: 10 újabb standard (kíséret, téma, szólójáték) összesen 60 standard; salp játékmód; hangszerismeret: akkordok egyszerre történő megszólaltatása, üveghangok; lapról olvasás: combo és bigband, arrangement-ok blattolása