Klasszikus tanszak

Zongora
 • Bach-mű (2 darab kétszólamú invenció vagy 1 kis prelúdium és 1 kétszólamú invenció)
 • Egy teljes klasszikus szonáta
 • Egy etűd
 • Egy romantikus és egy XX. sz-i magyar mű.

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Hegedű
 • Három, vagy négy oktávos skála (hármas, és négyes hangzatokkal)
 • Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat (etűd)
 • Két előadási darab. Vagy egy barokk szonáta lassú és gyors tétele vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási darab.
 • Hegedű koncert saroktétele

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Mélyhegedű A brácsa felvételi hegedűvel és brácsával is teljesíthető. A felvételi anyag kotta nélkül játszandó! Hegedűs teljesítés esetén a műsor megegyezik a hegedű tanszaknál megfogalmazottakkal.

Brácsás teljesítés esetén: 

 • Háromoktávos skála hármashangzatokkal
 • Két különböző karakterű etűd
 • Egy koncert saroktétele és egy előadási darab
Gordonka
 • Dúr és moll skála három oktávon keresztül. A skálát legalább négy-, a hármashangzatot legalább három hangonként kötve.
 • Három egymással ellentétes jellegű gyakorlat (tartalmazza mozgékonyságot, kettősfogást, kantinélát)
 • Egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele és egy előadási darab.

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Gordon
 • Skála 2 oktávon
 • Két egymással ellentétes jellegű etűd
 • Két zongorakíséretes előadási darab

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Fuvola
 • Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig (skála, terc, hármashangzat, duplanyelvvel).
 • Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat (etűd) + egy kötelező etűd.
 • Előadási darabok:

Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási darab.

XX., vagy XXI. századi magyar mű.

Egy szabadon választott mű

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Oboa
 • Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig
 • Két egymással ellentétes jellegű etűd
 • Egy barokk concerto vagy szonáta két tétele /lassú-gyors/ kotta nélkül zongorakísérettel

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Klarinét
 • Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig
 • Két egymással ellentétes jellegű etűd
 • Két előadási darab

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Szaxofon
 • Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig
 • Két egymással ellentétes jellegű etűd
 • Két előadási darab

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Fagott
 • Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig
 • Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat (az egyik legyen Jacobi etűd)
 • Két előadási darab, ami lehet egy barokk concerto, vagy szonáta két (lassú-gyors) tétele

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Trombita
 • Egy Dúr és egy moll skála 5 képlete a másfél oktávos rendszerben (lásd: Lubik-Szodi: Trombitaiskola 157.oldal)
 • Clodomir I.-ből 26-28-29 gyakorlatok
 • Telemann: F-dúr Szonáta I-II. tétele vagy Diabelli: Szonatina I-III.
 • századi mű zongora kísérettel.

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Harsona
 • Egy Dúr és egy moll skála a tanultak közül
 • 2 etűd és egy előadási darab

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Kürt
 • Egy felhanggyakorlat (kötve és nyelvel) és egy skála
 • Egy kantinéla és egy technikás karakterű gyakorlat
 • Egy előadási darab a zeneiskola utolsó osztályának anyagából

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Tuba
 • Egy dúr és egy moll skála
 • Négy gyakorlat a zeneiskola utolsó osztályának anyagából
 • Két zongorakíséretes darab

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Magánének
 • Egy népdal (zongorakísérettel)
 • Egy műdal
 • Egy klasszikus, vagy preklasszikus, vagy barokk dal.

Ajánlott egy szabadon választott vers, vagy ballada prózai előadása.

A felvételi anyag kotta nélkül éneklendő!

Klasszikus gitár
 • Dúr és moll skálák 5#-5b előjegyzésig, 2 oktávon
 • Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat: Szendrey: Gitárdarabok gyűjteménye 8.köt.Carcassi:Etűdök Op.60. Briuwer:Etűdök 1–5
 • 3 különböző stílusú előadási darab. (ajánlott: Bartók Szedrey: Gyermekeknek, Bartók- Szendrey: 20 könnyű darab, J.S.Bach könnyebb művei)

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Egyházzene
 • 20 szabadon választott népének szöveggel kívülről
 • 10 magyar népdal éneklése kívülről, stílusos előadásban.
 • zongorából: legalább a zeneiskola 5. osztályának nehézségi szintjét elérő zongoradarabok. 1 Bach mű (nehezebb kis prelúdium, vagy kétszólamú invenció), 1 romantikus előadási darab, 1 etűd
Szolfézs kötelező
 • Kétszólamú barokk, vagy bécsi klasszikus idézet lejegyzése
 • Hangközök felismerése, éneklése, adott hangra szerkesztése
 • Hármashangzatok és fordításaik lejegyzése, éneklése és felismerése
 • Lapról olvasás violin kulcsban (könnyű barokk, vagy klasszikus dallam, lehetőleg szolmizálva)
 • 10 népdal fejből való előadása (szolmizálva is!) és elemzése
 • Könnyű periódusnyi ritmus írása

Népzene tanszak

Népi ének 3 népdal-összeállítás a Kárpát-medence különböző dialektusterületeiről műfajokra, stílusokra és népdaltípusokra nézve változatos dallamválogatással.
Népi fúvós A tanuló a korábban tanult fafúvós hangszerén tudjon előadni:

 • Legalább öt 4/4-es metrumú lassú csárdás dallamot
 • Legalább öt 2/4-es metrumú kanásztánc vagy legényes dallamot
 • Legalább öt 2/4-es vagy 4/4-es metrumú gyors csárdás (sebes, friss) dallamot
 • Legalább öt parlando rubato dallamot

A dalok, illetve dallamok háromnegyede legyen oktáv, vagy annál nagyobb hangterjedelmű, továbbá egyharmada legyen régi stílusú népdal. A daloknak legalább a felét tudja szöveggel is énekelni.

Népi vonós, Koboz Két különböző tájegység zenei világának hiteles bemutatása, melyek közül az egyik egy erdélyi legyen.
Szolfézs A felvételi vizsga követelménye megegyezik a klasszikus szakok szolfézs felvételi követelményeivel.
Zongora
 • Közepes nehézségű klasszikus zongoradarab.
 • 12 ütemes Blues játéka TÉMA + egyszerű rögtönzött, vagy leírt szóló + TÉMA formában.
 • Bill Evans:Very Early (transzkripció) ,vagy  Bill Evans:Peri’s Scope (transzkripció)

Jazz tanszak

Zongora

 • A felvételire jelentkező tanulónak alapfokú klasszikus jártassággal kell rendelkeznie legalább zeneiskola 3. évfolyamának megfelelő szinten.
 • A felvételi vizsgán egy szabadon választott klasszikus, valamint két szabadon választott, különböző karakterű jazzes darabot kell előadni.

Ének

Swing:

I Can’t Give You Anything but Love – Diana Krall
Lullaby of Birdland – Sarah Vaughan

Blues:

Route 66
Red Top

 

Swing:

The Girl From Ipanema
Corcovado – Rosemary Clooney

Ballada:

Cry Me a River – Julie London
Summertime – Ella Fitzgerald

 

Gitár

 • Dúr és moll skála 2 oktávon különböző pozíciókban (C, G, D, A)
 • Dúr skála fokaira épülő négyeshangzat bontások több hangnemben, pozícióban
 • Joe Pass etűd lapról, vagy kívülről való eljátszása hangszerrel.
 • Joe Pass akkordok ismerete (Joe Pass -Guitar Chords)
  Szabadon választott közepes, vagy gyors tempójú jazz standard előadása: téma + 1 kör improvizáció + akkord kíséret + téma formában
 • Szabadon választott jazz ballada előadása akkordszólóval.

Basszusgitár – Bőgő

 • Tetszés szerinti két dúr vagy két moll skála, hármas hangzat felbontás két oktávon keresztül
 • Egy rövid gyakorlat (ujjgyakorlat vagy etűd)
 • F-dúr blues kíséret

Szaxofon

 • Dúr és moll skálák 2# 2b-ig, tenuto, legato, staccato frazírral.
 • Egy tetszőleges klasszikus etűd eljátszása – bárhonnan lehet választani ( pl. Herrer szaxofon iskolából, vagy valamelyik Klose kötetből)
 • Egy tetszőleges jazz etűd eljátszása ( pl.: a Jim Snidero iskolából, vagy a Herrer Szaxofon iskolából) vagy egy leírt szóló ( bármely nagy előadótól pl.: Charlie Parker)
 • Improvizáció tetszőleges számra (opcionális)

Dob

 • Kézrendek , ütéstechnika
 • Kisdobolás – olvasógyakorlatok, etűdök, blattolás
 • Nyolcados, illetve triolás lüktetésű kíséretek periodikus játéka
 • Stílus ismeret
 • Együtt játék hangzó zenei alappal

 

Kézrendek, ütéstechnika:

 • Single Stroke Roll
 • Double Stroke Roll
 • Single Paradiddle
 • Double Paradiddle
 • Paradiddle-diddle

 

Kisdobolás:

 • Ajánlott irodalom pl.:Heinrich Knauer – Hofmeister Schule; Charley Wilcoxon – 150 Rudimental Swing Solos
 • Rock, Funk, Swing, Shuffle…stb., kíséretek játéka, 4 és 8 ütemes periódusokban
 • A jelentkező bemutathatja jártasságát akár afro cuban, brazil, páratlan lüktetésű, vagy egyéb más kíséretek játékában.
 • A felvételi helyszínén lehetőség van hozott zenei alappal való együtt játékra, illetve a meghallgatás részét képezheti egy – két ötletszerűen elindított hangzó felvétellel való játék.

 

SzolfézsA felvételi vizsga követelménye megegyezik a klasszikus szakok szolfézs felvételi követelményeivel.

Szín és táncművészeti tanszak

Színművészet –
Az 5. osztályba jelentkezőknek:
 

 • Három vers, vagy próza előadása (lehetőleg különböző stílusú művek)
 • Két különböző karakterű népdal előadása
 • Egy szabadon választott dal (műfaji megkötés nélkül)

 

A jelentkezési laphoz kérjük, mellékeljék a felvételi vizsgán bemutatandó versek/prózák, ill. dalok pontos listáját.

Színművészet –
A 9. osztályba és az érettségi utáni OKJ képzésre jelentkezőknek:
Alkalmassági vizsgát tartunk

 • Három vers és három próza előadása (lehetőleg különböző stílusú és hangulatú művek)
 • Két különböző karakterű népdal előadása
 • Egy szabadon választott operett vagy musical szám előadása alappal

A jelentkezési laphoz kérjük mellékeljék a felvételi vizsgán bemutatandó versek/prózák, ill. dalok pontos listáját. A jelentkezésnél figyelembe vesszük a iskolai közismereti eredményeket, valamint a központi felvételi írásbeli vizsga eredményét.

Táncművészet A jelentkezők kortárs- és moderntánc, balett és kreatív foglalkozásokon, magyar néptánc órán, beszélgetésen, szükség esetén orvosi vizsgálaton vesznek részt.

Hanszerkészítő tanszak
Gyakorló hangszerkészítő és -javító

Fafúvós hangszercsoport: Önéletrajz:
A jelentkezőnek kézzel írott önéletrajzot kell benyújtani, amelyben a főbb adatokon és eddigi tanulmányok felsorolásán túl a jelentkező fogalmazza meg motivációját, miért kívánja ezt a pályát választani.
Rézfúvós hangszercsoport:
Vonós hangszercsoport:
Zongora hangszercsoport: